சர்க்கரை

சர்க்கரை என்பது பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றாக இருக்கலாம்:

  • சர்க்கரை, இந்திய வழக்கில் சர்க்கரை என்பது சீனியை குறிக்கும்.
  • சர்க்கரை, இலங்கை வழக்கில் சர்க்கரை என்பது வெல்லத்தை(பதனிடப்படாதது). குறிக்கும்.
  • சர்க்கரை (ஆள் பெயர்)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.