Ze artykułu miesiōnca


Rośliny w gōrach Ruwenzori (Uganda)

Życie, (gr. βίος, bios) we biologiji mŏ dwie, zwiōnzane ze sobōm definicyje: 1. je to zbiōr procesōw żywobyciowych – swojistych, wysoko zôrganizowanych funkcjōnalnie (w raje i nece), zmian fizycznych i reakcyji chymicznych, co zachodzōm w ôtwartych termodynamicznie, wyôdrymbniōnych z ôbtoczyniŏ układach fizycznych (co dycki zawiyrajōm kwasy nuklejinowe i biołka, podle sztandu terŏźnyj wiedze), zbudowanych morfologicznie (ô hierarchicznyj strukturze), co skłŏdajōm sie z jednyj abo wielu kōmōrek (ôrganizmach, stworzyniach) jak tyż swojistych zjawisk biologicznych, co zachodzōm z udziałym tych ôrganizmōw – co istniyjōm na Ziymi, a możno tyż na inkszych planetach; 2. włŏsność ôkryślōnych układōw fizycznych (ôrganizmōw), co w nich zachodzōm procesy żywobyciowe. W czasie cołkij historyje powstała moc teoryji, co ôdwołujōm sie do życiŏ, m.in. materializm, hilymorfizm i witalizm. Mimo to, zdefiniowanie życiŏ tyż terŏźnie je problymym dlŏ uczōnych i filozofōw. (Połny artykuł...)

Ôstatnie artykuły miesiōnca: październik · listopad

Jak idzie pōmōc

Wikipedyjõ kożdy może edytować! Kliknij zŏkłŏdkã Edytuj nad strōnami (abo [edytuj] nad sekcyjami), żeby poprawiać felery abo sprawiać czerwōne linki. Mōmy tyż pŏrã krōtkich poradnikōw, co w 10 minut przigotujōm Cie do pisaniŏ.

  • Jak pisać ślabikŏrzym
  • Jak pisać steuerym

Pōmoc ôd inkszych używŏczōw dostaniesz sam:

  • Kwestyje techniczne – tukej dyskutujymy ô problymach ze mustrami, botami itp.
  • Prawidła – dyskusyjŏ ô prawidłach ślōnskij Wikipedyje
  • Propozycyje – jeźli mŏsz jakõ propozycyjõ
  • Artykuły – dyskusyjŏ ô artykułach
  • Ôgōlne – sprawy ôgōlne
  • Ambasada (Embassy) – pōmoc dlŏ ôsōb, co niy gŏdajōm po ślōnsku (help for users who do not speak Silesian)

Ôbrŏzek miesiōnca

Hala Stoleciŏ we Wrocławiu. Wrocław to historyczne głōwne miasto Ślōnska i głōwne miasto wojewōdztwa dolnoślōnskigo. Leży po ôbōch strōnach postrzodkowyj Ôdry.

Fotografijŏ: Taxiarchos228

Ôstatnie ôbrŏzki miesiōnca: październik · listopad

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ


Ślōnskŏ Wikipedyjŏ to internetowŏ yncyklopedyjŏ ze familije Wikipedyje, co je pisanŏ po ślōnsku.

Piyrszy wniosek ô uruchōmiynie ôsobnego projektu dlŏ ślōnskij godki bōł słożōny na Wikimedia-Meta we marcu 2006 roku. Ôstoł wtynczŏs ôdciepniynty, głōwnie skirz braku kodu ISO 639-3 dlŏ godki. Po dostaniu ôd ślōnskij godki kodu ISO szl nazod bōł dany forszlag zrobiyniŏ Ślōnskij Wikipedyje. Tym razym przeciwnych głosōw, ani tyż przeszkōd formalnych niy było. Ślōnsko godka dostała status „eligible”, tzn. ôstała uznanŏ za ôdpedniŏ do stworzyniŏ we nij ekstra projektu. Po tym postanowiyniu zaczła sie robota nad przekładym interfejsu MediaWiki na ślōnskõ gŏdka, a 31 marca 2008 była stworzōnŏ testowŏ wersyjŏ Wikipedyje we Inkubatorze. Przekłŏd interfejsu MediaWiki skōńczōł sie 26 kwietnia 2008. Dalszym warōnkym akceptacyje projektu było stworzynie projektu we Inkubatorze i utrzimanie jego aktywności. To zadanie było na ôstatku uznane za wykōnane 3 mŏja 2008.

Projekt ôstoł zaakceptowany 23 mŏja 2008. Dōmyna szl.wikipedia.org była uruchōmiōno 26 mŏja 2008. Podle sztandu na 05 grudnia 2019 ślōnskŏ Wikipedyjŏ mŏ 51 759 artykułōw, 16 764 używŏczōw i 3 administratorōw.

  • Pytania – Sztamtisz – Embassy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.