IMelika (live)

iMelika (siNgisi United States of America). Live weMelika.

Mayelana Melika

  • Inhlokodolobha: Washington, D.C.
  • Linani leBantfu eWashington, D.C.: 693.972 (2017)
  • Mengameli: Donald Trump
  • 9.826.675 Km2.
  • Linani Bantfu 325.719.178 (2017).
  • 35 bantfu/km2.
  • PIB: 18.558.000.000.000 USD (2016).
  • Likhodi Le-inthanethi: .us .gov .mil .edu


Kwakadzeni

I united states of America live lelikhulu kunawo onkhe econtinentini yasenyakatfo neMelika. Live lelatfola ndiphende kumba tibuse kadzeni kakhulu. Ngetikhatsi takudzala bebangavisisi bantfu labamnyama nje bababulala njengobe batsi abadzingeki eveni labo.

Ekuhambeni kwetikhatsi kwashintja konkhe loko ngenca yempucuko leyenteka. Live lemelika lahambe latfutfuka kakhulu kunemave lamanye lamhlabeni jikelele. Nyalo lelive linemali leyinengi kakhulu kepha nje lihlushwa kutsi bantfu baningi kakhulu lekibo.

Kúfúna

  • Commons:Melika .

Kúbópha

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.