Empirijska formula

Empirijska formula hemijskog jedinjenja je najjednostavniji pozitivni celobrojni odnos atoma prisutan u jedinjenju.[1] Jednostavan primer ovog koncepta je empirijska formula vodonik peroksida, ili , koja je jednostavno .

Empirijska formula ne sadrži informacije o izomerizmu, strukturi, ili apsolutnom broju atoma. Empirijska formula se koristi kao standard za većinu jonskih jedinjenja, kao što je 2, i za makromolekule, poput 2. U kontrastu s njom, molekulska formula identifikuje broj svakog tipa atoma u molekulu, dok strukturna formula takođe pokazuje strukturu molekula.

Na primer, glukoza (), riboza (), sirćetna kiselina (), i formaldehid (), svi imaju različite molekulske formule, a istu empirijsku formulu: . Ona je identična sa molelulskom formulom formaldehida, dok sirćetna kiselina ima dvostruki broj atom, riboza trostruki, i glukoza četvorostruki.

Na primer, hemijsko jedinjenje n-heksan ima strukturnu formulu , iz čega sledi da se sastoji od šest atoma ugljenika uređenih u lanac, i 14 atoma vodonika. Molekulska formula heksana je , a njegova empirijska formula je , te je odnos 3:7. Mnoštvo različitih jedinjenja može da ima istu empirijsku formulu.

Reference

  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "Empirical formula". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.

Vidi još

  • Hemijska formula
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.