Bakar(II) oksid

Bakar(II) oksid ili kupri oksid () je viši oksid bakra. U obliku minerala poznat je kao tenorit.

Bakar(II) oksid
Nazivi
IUPAC naziv
Bakar(II) oksid
Drugi nazivi
Kupri oksid
Identifikacija
broj
3D model (Jmol)
ECHA InfoCard 100.013.882
[1][2] CID
GL7900000
UNII
Svojstva
Hemijska formula
CuO
Molarna masa 79,545
Agregatno stanje crni do smeđeg praha
Gustina 6,315 3
Tačka topljenja 1.326 °C (2.419 °F; 1.599 K)
Tačka ključanja 2.000 °C (3.630 °F; 2.270 K)
Rastvorljivost u vodi
nerastvoran
Rastvorljivost rastvoran u amonijum hloridu, kalijum cijanidu
nerastvoran u alkoholu, amonijum hidroksidu, amonijum karbonatu
Energijska barijera 1,2 
Indeks refrakcije () 2,63
Struktura
Kristalna rešetka/struktura monoklinična, [3]
Kristalografska grupa C2/c, #15
Konstanta rešetke
a = 4,6837, b = 3;4226, c = 5;1288
α = 90°, β = 99,54°, γ = 90°
Termohemija
Standardna molarna entropija 43 
Standardna entalpija stvaranja jedinjenja −156 −1
Opasnosti
Bezbednost prilikom rukovanja
EU klasifikacija (DSD)
Štetan ()
Opasan za životnu sredinu ()
NFPA 704
0
2
1
Tačka paljenja Nezapaljiv
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni
Bakar(II) sulfid
Drugi katjoni
Nikak(II) oksid
Cink oksid
Srodna jedinjenja
Bakar(I) oksid
Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje materijala (na 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Y verifikuj (šta je YН ?)
Reference infokutije

Hemija

Bakar(II) oksid je crni čvrst materijal sa jonskom strukturom. On se topi iznad 1200 ° uz delimičan gubitak kiseonika. On se može formirati zagrevanjem bakra na vazduhu:

Ovde se on formira zajedno sa bakar(I) oksidom kao sporednim proizvodom; tako da je bolje da se priprema zagrevanjem bakar(II) nitrata, bakar(II) hidroksida ili bakar(II) karbonata:

Bakar(II) oksid je bazni oksid, te se rastvara u mineralnim kiselima kao što su hlorovodonična kiselina, sumporna kiselina ili azotna kiselina, čime se formiraju odgovarajuće bakar(II) sali:

On reaguje sa koncentrovanim alkalijama da formira odgovarajuće kupratne soli:

On se može redukovati do metalnog bakra koristeći vodonik ili ugljen-monoksid:

Laboratorijski metod za pripremu bakar(II) oksida je elektroliza vode koja sadrži natrijum bikarbonat na umerenom naponu sa bakarnom anodom. Sakupi se proizvedena smeša bakar hidroksida, baznog bakar karbonata i bakar karbonata i zagreva se.

Reference

  1. Evan E. Bolton; Yanli Wang; Paul A. Thiessen; Stephen H. Bryant (2008). „Chapter 12 PubChem: Integrated Platform of Small Molecules and Biological Activities”. Annual Reports in Computational Chemistry. 4: 217—241. doi:10.1016/S1574-1400(08)00012-1.
  2. , :10.1088/0953-8984/3/28/001

Vidi još

Spoljašnje veze

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.