Моторна возила

Под појмом моторна возила подразумевају се различите конструкције (машински системи - самоходне машине), које имају различите основене задатке:

 • превоз људи и роба по изграђеним саобраћајницама;
 • обављање задатака ван путева (различите радне операције у пољопривреди, шумарству, грађевинарству и другим привредним гранама).

Двије основне врсте возила:

 • транспортна возила (брзина возила представља основни показатељ њихове функционалне прикладности);
 • радна возила (сила на потезници представља основни показатељ њихове фунционалне прикладности).

Основни системи и механизми моторних возила:

 • Мотор
 • Трансмисија (систем за пренос снаге)
 • Систем за кочење
 • Систем за ослањање
 • Систем за управљање
 • Носећа структура
 • Опрема и уређаји
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.