Организација

Организација је вишезначни термин, чија употреба без познавања садржаја појмова на које се односи може довести до заблуда и неспоразума. Основна четири значења појма "организација" су:

  • реални објекат, систем социјалних елемената и релација између њих - ентитет;
  • скуп активности које су предузете са циљем да се успоставе такве функционалне релације између елемената објекта које ће омогућити ефикасно остваривање сврхе његовог постојања - делатност;
  • резултат усклађивања односа унутар неког објекта који одражава његову структуру и динамичке особине - атрибут;
  • скуп правила, законитости и метода чија употреба омогућује складно обликовање и ефикасно функционисање објеката - научна дисциплина.

Организације су формалне групе људи који имају један или више заједничких циљева и располажу одређеним средствима и ресурсима. Могу бити успостављене од стране државе, приватних лица или група грађана из чега, уз различите начине финансирања, потиче подела на три сектора - јавни, приватни и цивилно друштво. У смислу циља, организације се деле на оне са циљем да креирају одређене услуге и остваре профит (фабрике, пословне компаније, корпорације...), како би остваривале одређену функцију (власт, политика, интересне групе, синдикати, партије) и на организације које за циљ имају бригу о појединцима или прихватљив и пожељан утицај на промену људи и друштвене климе и најчешће су непрофитне (НВО, школе, болнице, универзитети, затвори).

Са аспекта економије, организација је акт организовања пословних активности, и активности које су у вези са пословањем.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.