Hustota zaľudnenia

Hustota zaľudnenia alebo hustota obyvateľstva je demografická charakteristika intenzity zaľudnenia daná pomerom počtu obyvateľovrozlohe územia, ktoré obyvateľstvo obýva. Možno ju vyjadriť vzorcom:

kde H udáva hustotu zaľudnenia, P je počet obyvateľov a A je rozlohu územia, ktoré obyvateľstvo obýva. Hustota zaľudnenia sa spravidla udáva v počte obyvateľov na jeden štvorcový kilometer (obyv./km2), príp. na jeden hektár (ha), resp. v krajinách, ktoré používajú imperiálne jednotky sa udáva v počte obyvateľov na jednu štvorcovú míľu (angl. square mile, skratka sq mi, príp. mi2; 1 mi2 = 2,589988110336 km2), príp. na jeden aker (ac; 1 ac = 0,404685 ha).

Takto vypočítaná hustota zaľudnenia sa nazýva aj všeobecná hustota zaľudnenia. Naproti nej sa špecifická hustota zaľudnenia vzťahuje len na:

  • užšie vymedzenú plochu (napr. na poľnohospodársku pôdu, ornú pôdu, zastavanú plochu),
  • užšie vymedzené obyvateľstvo (napr. mestské obyvateľstvo, obyvateľstvo ekonomicky činné v pôdohospodárstve, priemysle a pod.),
  • užšie vymedzenej ploche i obyvateľstvu (napr. obyvateľstvo ekonomicky činné v pôdohospodárstve na rozlohu ornej pôdy).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.