Hrubý domáci produkt

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP (angl. gross domestic product (at market prices), skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentskými jednotkami sledovaného územia (spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za rok). Zodpovedá teda tzv. hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Inak povedané (t.j. z hľadiska dôchodkovej stránky) je HDP časť prvotných dôchodkov (získaných rezidentskými jednotkami sledovaného územia aj nerezidentskými jednotkami), ktorá vznikla z výroby pochádzajúcej od rezidentských jednotiek sledovaného územia za sledované obdobie.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.