Hoan-gêng kong-lîm Wikipedia,
lâng-lâng lóng ē-tàng siá ê chū-iû ê pek-kho-choân-su.
Chit-má ū 228,076 phiⁿ Pe̍h-ōe-jī ê bûn-chiuⁿ
 • Gē-su̍t
 • Jîn-bu̍t
 • Ki-su̍t
 • Kho-ha̍k
 • Le̍k-sú
 • Siā-hōe
 • Sò͘-ha̍k
 • Tē-lí
 • Kî-tha
Embassy, Embajada, 大使館, السفارة, Посольство, Botschaft, Ambassade, 대사관, Tòa đại sứ

FAQ · Soa-pôaⁿ · Pian-chi̍p · Guestbook · Sin bûn-chiuⁿ · Chhiū-á-kha · Wikia 漢字版 (本地籌備處)
Án-chóaⁿ tha̍k (How to read) · Án-chóaⁿ phah-jī (How to type POJ) · Án-chóaⁿ siá

Jī-bó sek-ín

A | Aⁿ | B | C | CH | CHH | D | E | Eⁿ | F | G | H | I | Iⁿ | J | K | KH | L | M | N | NG | O | Oⁿ | O͘ | P | PH | Q | R | S | T | TH | U | V | W | X | Y | Z

Téng-ham éng-kiú chiàⁿ-mn̂g-khí, chiàⁿ-pêng chi̍t khí tò-pêng mā chi̍t khí, tī téng-ham éng-kiú chhek-mn̂g-khí ê kīn-sim-chhek (khah óa bīn ê tiong-soàⁿ), khiā tī chhùi-khiuⁿ koân-téng thâu-chêng chiàⁿ-tiong-ng, sī siāng bêng-hián ê chhùi-khí. Kah kî-thaⁿ ê mn̂g-khí kāng-koán, i ê kong-lêng sī chhiat-tn̄g ia̍h ka-tn̄g chia̍h-mi̍h. I bô kā-lûn, leh kā chia̍h-mi̍h ê pō͘-ūi kiò-chò chhiat-toan. Sui-bóng ni-khí kap éng-kiú-khí sio-siâng ia̍h-ū mn̂g-khí, téng-ham ni chiàⁿ-mn̂g-khí kap i ū chi̍t-koá koh-iūⁿ ê só͘-chāi. (Tha̍k choân-phiⁿ...)
Chûn-tóng · Thê-miâ
Kî-thaⁿ ê sin-bûn

4 goe̍h 1 ji̍t:

 • 1865 nî: Bí-kok (liân-pang) kap America Pang-liân-kok khí Five Forks Chiàn-tò͘ (tô͘), tè-bé liân-pang hong sèng-lī.
 • 1946 nî: Aleutian Kûn-tó tē-tāng.
 • 2001 nî: Bí-kok kap Tiong-kok hái-kun ê hui-hêng-ki tī pòaⁿ khong-tiong sio-tōng, ín-khí Hái-lâm-tó sū-kiāⁿ.
 • Tong-nî ê 3 goe̍h 31 ji̍t
 • 4 goe̍h 1 ji̍t
 • 4 goe̍h 2 ji̍t

Wikipedia ê chí-mōe kang-sū

Commons
Chū-iû ê mûi-thé chu-liāu-khò͘
Wiktionary
Chū-iû ê jī-tián kap sû-tián
Wikisource
Chū-iû lōe-iông ê tô͘-su-koán
Wikispecies
Bu̍t-chéng ê bo̍k-lio̍k
MediaWiki
Wiki ê nńg-thé khai-hoat
Meta-Wiki
Wiki kang-su ê hia̍p-tiau
Wikidata
Chū-iû ê tì-sek-khò͘
Wikibooks
Chū-iû ê kàu-kho-su
Wikinews
Chū-iû lōe-iông ê sin-bûn
Wikiquote
Bêng-jîn ê miâ-giân
Wikiversity
Chū-iû ê ha̍k-si̍p châi-liāu kap oa̍h-tāng
Wikivoyage
Chū-iû ê lí-hêng chí-lâm

Wikipedia ê gí-giân

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.