နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာဏအ် ဒုင်တၠုင်ဏာရအဴ။

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ်မး ဝွံ ညးလဵုဟွံဟီု လုပ်ပလေဝ်ဒါန် ချူမာန် သီုညးဖအိုတ်ရ။

ပရူပရာသီုဖအိုတ် ၆၆၂ ဂှ် နကဵုဘာသာမန်ဂှ် ဗှ်လ္ၚတ်ကေတ်မာန်ရ။
   
 • ပါန်ကွတ်
 • အတ္ထုပ္ပတ္တိ
 • ဝင်ပထဝဳ
 • ဝင်
 • သင်္ချာ
 • သိပ္ပံ
 • ဂကောံမၞိဟ်
 • နယ်ပညာ
 • လိက်ပတ်မန်
 • ထတ်ယုက်
 • ပရေင်ဘာသာ
 • ပါင်မုက်ဖအိုတ်
က
တ္ၚဲဏအ်ဝွံ
၁၀ အံက်တဝ်ပါ ၂၀၂၀
ပရောတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
ဗီုတၞးမာဲ ဍုင်ဗၟာ သၞာံ ၂၀၁၅

သဘင်မာဲ ဍုင်ဗၟာ သၞာံ ၂၀၂၀ ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲ နဝ်ဝေမ်ပါ ၈၊ ၂၀၂၀။ စပ်ကဵု သဘင်မာဲဏအ်တုဲ နကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဂှ် ဒုင်သဇိုင် ကုဒေသရးမန်ဂမၠိုင်တုဲ ချူဗၟံက် စၟတ်သမ္တီအာ အဆက်ဆက်ရောင်။

ဆက်ဗှ် Full article...
ဗီုတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
ပ္ဍဲ တ္ၚဲဏအ်

၁၀ အံက်တဝ်ပါ

 • တ္ၚဲကောန်ဂကူထာဲဝါန် Taiwan's National Day
 • တ္ၚဲထတ်ယုတ်စိုတ် World Mental Health Day
ပလေဝ် • ဇၟာပ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဏအ်
အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်
အေန်သတဳကျုတ်ဘာသာမန်

ပရူအေန်သတဳကျုတ်

 • ဍဵုဒၞာဲဏအ် သွက်ဂွံလုပ် ပ္ဍဲဟင်ဒေတာ အေန်သတဳကျုတ် ဘာသာမန်


ရုင်ရာမညနိကာယ
ရုင်ရာမညနိကာယ


ပရောဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲ တအ်တုဲ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ သက္ကုၚုဟ်မွဲရ၊၊ ဇၟာပ်ညးအဲ တၞဟ်နဂွံရပ်စပ် လောဲသွာတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု ဝဳကဳတုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုမုက်လိက်ဝေပ်သာ်မွဲရ၊၊

ညးလွပ်တအ်လေဝ် ဇၟာပ်အခိင်အခါ နာဍဳဟွံခြာ ဗီုညးကဵုညး ဖန်ပလေဝ်ဒါန် ချူစုတ်ဒၟံင်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်ကၠုင် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုပရူပရာနာနာရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဝွံလေဝ် ယြဴညးလဵုမွဲဟွံဟီု အတိုင်သၞောဝ် မလိက် ယူနဳကုဒ် (Unicode)Font ၅.၂ ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဗှ်ကေတ်မာန်၊ စၠောအ်ချာဲကေတ်မာန်တုဲ သီုချူပတိုန် ဗွဲမဗၠးၜးမာန်ရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...

အရီုဗင်
ဝဳကဳပဳဒဳယာ- တိုင်ခဳ မသုန် (ဝါ) သဳလ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ (၅)

Full article...

ချူလိက်ပရေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမ္ဂး အရာမဒးတီလဝ်ထေက်တအ်ဂှ်
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဟီုဂှ် မုတာလျိုင်နွံရော။
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်။ နွံပၟိက် မိက်ဂွံ လုပ်ကၠောန် ယိုက်ဂၠေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်မွဲမ္ဂး အာတ်မိက်ကေတ် ပတိုန်ဂလာန် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ညိ။ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ဂှ် ဟိုတ်နူ ဗျူရဝ်ဂရေတ် ဇကုအပိုင် ဟွံမဲတုဲ တင်မပတိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲမုက်လိက်ဏအ်ဂှ် သ္ဒးကလေင်ပတိုန် ပ္ဍဲကဵု Steward requests/Permissions ရ။
ပတိုန်ဂလာန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်

တာမ်ပလိက် Template ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်တုဲ ကပ်ပဳကေတ်တုဲ သၠာဲစုတ် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်မံက်တိတ်ကၠုင် ဗီုမဖျေဟ်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ဂှ်ရ၊၊ သွက်ဂွံ ကပ်ပဳကေတ် တာမ်ပလိက် မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ်တအ်ဂှ် ဍဵုဗှ်ကေတ် ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ညိ၊၊
Full article...

နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊
Full article...

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ

မန်  ဘာသာမန် (ဗျန်မန်  သဒ္ဒါမန်)  ယေန်သၞာင်မန်  ရးနိဂီု 

ပရေင်ထတ်ယုတ်

ယဲကေန်သာ  ယဲဏမ်ဍာတ် 

ပရေင်ဘာသာ

ခရေတ်ယာန်  အေဿလာမ်  ဗုဒ္ဓ  ဟိန္ဒူ  ဂျုင်  ဂျူ  ဘာသာသေတ်  သၠပတ်သမ္မာ  ခမဳ

သိပ္ပံ

ဇဳဝဗေဒ  ဓာတုဗေဒ  ‎နက္ခတ္တဗေဒ  ဘူမိဗေဒ  ပညာစိုတ်  ရုက္ခဗေဒ  ရူပဗေဒ  သတ္တဗေဒ

‎ဂဳတ‎‎ (ဒွက်)  လိက်ပတ်‎‎ (ကဗျ  လင်္ကာ  ဝတ္ထုဇမၠေအ်)  ‎လဟိင်  ‎ရုင်ဒမျိုင်‎  ‎ကသူ  ‎တိုက်ထ္ၜး‎‎  ဗိသုကာ‎‎  ‎အရေဝ်ဘာသာ  အနုပညာ  ‎ထတ်ယုတ်  လိက်ခၞိင် ကျာ်ယှိုဲသဳခုင်

ပရေင်မၞိဟ်

မနုဿဗေဒ  ပရေင်ပညာ (ဘာ  ကဝ်လိက်  တက္ကသိုလ်)  ဘဝမၞိဟ်  သ္ၚိကၟိန်  ဒဿန  ဘာသာဗေဒ  ဓမ္မသာတ်  ဂကူ  ပွမသ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ  ပရေင်ဍုင်ကွာန်

ဝင်ပထဝဳ

ဒွါရဝတဳ  ဝါခရူ  ထီုကအ်ဂေါန်  ဂြိုဟ်  ဂၠးတိ  တိုက်  (အမေရိကသၠုင်ကျာ  အမေရိကသၟဝ်ကျာ  အာဖရိက  အာရှ  အန္တာတိက  ဥရောပ  အဝ်သတြေလျာ)  ဒဵု  ကၟိုန်ဍုင်  ၜဳ  ကြုင်  ဍုင်

နယ်ပညာ

ခမ်ပျူတာ  ပရေင်ဆက်စၠောအ်  Share Arena  ဆော့ဖ်ဝဲ  ဓာတ်လလဳ  အေန်ဂျေန်နဳယာ

ဝင်

ဝင်ပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိ  ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာမန်  ခေတ်တၟအ်  ခေတ်ဍာ်ကလောံ  ခေတ်ပသဲ  ခေတ်ဒမၠု  ခေတ်လဒေါဝ်  ပၞာန်ဂၠးပထမ  ပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယ

ပရဝ်ဂျေတ် ဒေအ်ဂမၠိုင်

Wikipedia is hosted by the Wikimedia Foundation, a non-profit organization that also hosts a range of other projects:

Commons
မပါ်ပရအ် ဂအုံပရိုင်မဳဒဳယာ
မဳဒဳယာဝဳကဳ
MediaWiki software development
မေတ-ဝဳကဳ
ပရေင်ပံင်ဗစိုပ် ပရဝ်ဂျေတ် ဝဳကဳမဳဒဳယာ
ဝဳကဳတွဟ်လဟီု
ပ္ကောံပ္ကေဝ် ဂလာန်ဩဝါဒဂမၠိုင်
ဝဳကဳဂ္ၚေင်တရဴ
ထၜးဂၠံင် တရဴ အန်လာင် သက္ကုၚုဟ်
ဝဳကဳလိက်ကၞပ်
လိက်ဗွဟ် ကေုာံ စၞောန်မကၠောန်ဂမၠိုင်
ဝဳကဳတက္ကသိုလ်
ကပေါတ်သွက်ဂွံဗ္တောန် ကေုာံ ပရေင်ချဳဓရာင် မသက္ကုၚုဟ်မး
ဝဳကဳဒါတာ
ဒတန်ဗဟုသုတ သက္ကုၚုဟ်
ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ
သကအ်တဲ ဂကူသတ်ဇဳဝ
ဝဳကဳတင်ဂၞင်
တိုက်ဗွဟ်လိက် မသက္ကုၚုဟ်
ဝဳကဳပရိုင်
ပရိုင် မသက္ကုၚုဟ်မး
ဝဳကဳအဘိဓာန်
အဘိဓာန် ကေုာံ ပြကိုဟ်ဝေါဟာရပဒေသ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.