နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာဏအ် ဒုင်တၠုင်ဏာရအဴ။

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ်မး ဝွံ ညးလဵုဟွံဟီု လုပ်ပလေဝ်ဒါန် ချူမာန် သီုညးဖအိုတ်ရ။

ပရူပရာသီုဖအိုတ် ၅၂၈ ဂှ် နကဵုဘာသာမန်ဂှ် ဗှ်လ္ၚတ်ကေတ်မာန်ရ။
   
 • ပါန်ကွတ်
 • အတ္ထုပ္ပတ္တိ
 • ဝၚ်ပထဝဳ
 • ဝင်
 • သင်္ချာ
 • သိပ္ပံ
 • ဂကောံမၞိဟ်
 • နယ်ပညာ
 • လိက်ပတ်မန်
 • ထတ်ယုက်
 • ပရေင်ဘာသာ
 • ပါင်မုက်ဖအိုတ်
က
တ္ၚဲဏအ်ဝွံ
၁၀ မေ ၂၀၂၀
ပရောတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
ဗီုဝူဟာန်ဝဳရုသ်

ယဲကဝ်ရဝ်နာဝဳရုသ် (ကဝ်ဝိဒ်-၁၉) (Coronavirus disease 2019 (COVID-19)) ဝွံ ဒှ်ယဲကၞာန် ဟိုတ်နူကဵု (SARS-CoV-2)။ ယဲဏအ်ဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဂွံတီကေတ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၉ ပ္ဍဲဝူဟာန်၊ ဍုင်ဇၞော် တွဵုရးဟူဗေ၊ ဍုင်ကြုက်တုဲ နူဂှ် ကၠောအ်ကၞာန်အာ အလုံလိုက်တုဲ ဒှ်အာ ၂၀၁၉-၂၀ ကဝ်ရဝ်နာဝဳရုသ် ကပ်ယဲ (2019–20 coronavirus pandemic)ရ။ လက်သန်ယဲ ၜိုတ်မတီစၟတ်သမ္တီလဝ် လၟုဟ်မ္ဂး ဇကုကတဴ၊ ခဍက် ကေုာံ ယဲဂြက်။ ဂိဇကုဇကောဝ် (Muscle pain)၊ လှေဟ် တိတ် (sputum production)၊ ဂၞဴလီု ( diarrhea)၊ ကအ်ဂိတ (sore throat) ကေုာံ ကအ်လီု (loss of taste) ကေုာံ/ဟွံသေင်မ္ဂး (loss of smell) တအ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်လက်သန်ယဲဏအ် နွံကီုရ။ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်တအ်ဂှ် လက်သန်ယဲ ဆညိညဟေင်ထ္ၜးတုဲ ညးလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဗဒှ်ကဵု ယဲကသအ် (ယီုဟွံဂွံ) (pneumonia) ကေုာံ ယဲအဝဲခန္ဓအပ္ဍဲ-နာနာ သရိုဟ်လီု (multi-organ failure)။ စဵုကဵု ၂၅ မာတ် ၂၀၂၀ လၟိဟ် ဂမ္စိုတ် ညးမဒှ်ယဲဏအ်ဂှ် ဒှ် ၄.၅ တၟအ်ကၠံ (ပ္ဍဲမၞိဟ် မဒှ်ယဲဏအ် ကၠံတၠဂှ် မၞိဟ် ပန်ကဝက်တၠ ဒးချိုတ်)၊ ဆဂး နူကဵု ၀.၂ တၟအ်ကၠံ စဵုကဵု ၁၅ တၟအ်ကၠံ ဒှ်မာန်ရ။ တန်တဴဒၟံင်ကဵု အာယုက် ကေုာံ ပရေင်ထတ်ယုက် ညးကမၠောအ်ယဲတအ်ရ။ အာယုက်ဍောတ်၊ ပရေင်ထတ်ယုက်ခိုဟ်မ္ဂး ဂွံဗၠးဂှ် အခေါင်နွံဂၠိုင်ရ။

နဲကဲ မကဵုလဝ်သမ္တီ သွက်ဂွံစဵုဒၞာ ညံင်ယဲဟွံကၠောအ်ဂှ် ကြာတ်တဲ၊ လ္ပမံင်ကြပ်ပ် ရေင်သကအ် (ဗွဲတၟေင် ကုမၞိဟ် မနွံကဵု ဝဳရုသ်တအ်ဂှ် ဒးဝေင်ပါဲ မံင်သ္ၚောဲသ္ၚောဲ၊ ကာလခ္ဍက်၊ ခအဟ်မ္ဂး ကၟာတ် နကဵု စက္ခောတိသ်ရှူ ဟွံသေင်မ္ဂး ယာတ်၊ တဲဟွံဂွံကြာတ်လဝ်ဏီဂှ် စွံသ္ၚောဲသ္ၚောဲ ကုမုက်။ စကာ ယာတ်ကၟာတ်မုဟ်ပါင်ဂှ် ပ္ဍဲဌာနအဝဵုအသဳ ပရေင်ထတ်ယုက် ဍုင်လ္ၚဵုတအ် ကဵုစကာတုဲ ဍုင်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် သွက်ညးမယဲ ကေုာံ သံသယယဲ ကေုာံ ကောန်ကမၠောန် ပရေင်ထတ်ယုက်တအ်ဟေင် စကာရ။ ဂဥုဲဝက်သေန် (ဂဥုဲစဵုဒၞာ) ကေုာံ ဂဥုဲဂစိုတ်ဝဳရုသ် သွက်ဂွံလွဳ ယဲကဝ်ဝိဒ်-၁၉ဂှ် ဟွံမဲဏီရ။ လွဳလွတ်ဒၟံင် နကဵုလက်သန်ယဲ ညံင်မၞိဟ်ယဲ ဂွံမံင်လောဲတုဲ နကဵုဒြဟတ်ဒုင်ဗတဝ် မၞိဟ်ယဲဂှ် ညံင်ဂွံဗၠးအာ ကေတ်တ်ဟေင်ရ။

ဆက်ဗှ် Full article...
ဗီုတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
ပ္ဍဲ တ္ၚဲဏအ်

၁၀၊ မေ

 • တ္ၚဲမိဂၠးကဝ် ဂှ် စကၠောန်ကၠုင် နူကဵု သၞာံ ၁၈၇၂ ။
ပလေဝ် • ဇၟာပ်တ္ၚဲ ပ္ဍဲကဵု ဂိတုဏအ်
ပရောဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲ တအ်တုဲ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ သက္ကုၚုဟ်မွဲရ၊၊ ဇၟာပ်ညးအဲ တၞဟ်နဂွံရပ်စပ် လောဲသွာတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု ဝဳကဳတုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုမုက်လိက်ဝေပ်သာ်မွဲရ၊၊

ညးလွပ်တအ်လေဝ် ဇၟာပ်အခိင်အခါ နာဍဳဟွံခြာ ဗီုညးကဵုညး ဖန်ပလေဝ်ဒါန် ချူစုတ်ဒၟံင်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်ကၠုင် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုပရူပရာနာနာရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဝွံလေဝ် ယြဴညးလဵုမွဲဟွံဟီု အတိုင်သၞောဝ် မလိက် ယူနဳကုဒ် (Unicode)Font ၅.၂ ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဗှ်ကေတ်မာန်၊ စၠောအ်ချာဲကေတ်မာန်တုဲ သီုချူပတိုန် ဗွဲမဗၠးၜးမာန်ရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...

အရီုဗင်
ဝဳကဳပဳဒဳယာ- တိုင်ခဳ မသုန် (ဝါ) သဳလ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ (၅)

Full article...

ချူလိက်ပရေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမ္ဂး အရာမဒးတီလဝ်ထေက်တအ်ဂှ်
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဟီုဂှ် မုတာလျိုင်နွံရော။
ဆက်ဗှ်ကေတ် ဒၞာဲဏအ်...

ညးပကင်ရင် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်။ နွံပၟိက် မိက်ဂွံ လုပ်ကၠောန် ယိုက်ဂၠေင် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာမန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်မွဲမ္ဂး အာတ်မိက်ကေတ် ပတိုန်ဂလာန် ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်ညိ။ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာမန် ဂှ် ဟိုတ်နူ ဗျူရဝ်ဂရေတ် ဇကုအပိုင် ဟွံမဲတုဲ တင်မပတိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲမုက်လိက်ဏအ်ဂှ် သ္ဒးကလေင်ပတိုန် ပ္ဍဲကဵု Steward requests/Permissions ရ။
ပတိုန်ဂလာန် နဒဒှ် မၞိဟ်ပကင်ရင်

တာမ်ပလိက် Template ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်တုဲ ကပ်ပဳကေတ်တုဲ သၠာဲစုတ် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်မံက်တိတ်ကၠုင် ဗီုမဖျေဟ်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ဂှ်ရ၊၊ သွက်ဂွံ ကပ်ပဳကေတ် တာမ်ပလိက် မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ်တအ်ဂှ် ဍဵုဗှ်ကေတ် ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ညိ၊၊
Full article...

နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊
Full article...

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ

မန်  ဘာသာမန် (ဗျန်မန်  သဒ္ဒါမန်)  ယေန်သၞာင်မန်  ရးနိဂီု 

ပရေင်ထတ်ယုတ်

ယဲကေန်သာ  ယဲဏမ်ဍာတ် 

ပရေင်ဘာသာ

ခရေတ်ယာန်  အေဿလာမ်  ဗုဒ္ဓ  ဟိန္ဒူ  ဂျုင်  ဂျူ  ဘာသာသေတ်  သၠပတ်သမ္မာ  ခမဳ

သိပ္ပံ

ဇဳဝဗေဒ  ဓာတုဗေဒ  ‎နက္ခတ္တဗေဒ  ဘူမိဗေဒ  ပညာစိုတ်  ရုက္ခဗေဒ  ရူပဗေဒ  သတ္တဗေဒ

‎ဂဳတ‎‎ (ဒွက်)  လိက်ပတ်‎‎ (ကဗျ  လင်္ကာ  ဝတ္ထုဇမၠေအ်)  ‎လဟိင်  ‎ရုင်ဒမျိုင်‎  ‎ကသူ  ‎တိုက်ထ္ၜး‎‎  ဗိသုကာ‎‎  ‎အရေဝ်ဘာသာ  အနုပညာ  ‎ထတ်ယုတ်  လိက်ခၞိင် ကျာ်ယှိုဲသဳခုင်

ပရေင်မၞိဟ်

မနုဿဗေဒ  ပရေင်ပညာ (ဘာ  ကဝ်လိက်  တက္ကသိုလ်)  ဘဝမၞိဟ်  သ္ၚိကၟိန်  ဒဿန  ဘာသာဗေဒ  ဓမ္မသာတ်  ဂကူ  ပွမသ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ  ပရေင်ဍုင်ကွာန်

ဝင်ပထဝဳ

ဒွါရဝတဳ  ဝါခရူ  ထီုကအ်ဂေါန်  ဂြိုဟ်  ဂၠးတိ  တိုက်  (အမေရိကသၠုင်ကျာ  အမေရိကသၟဝ်ကျာ  အာဖရိက  အာရှ  အန္တာတိက  ဥရောပ  အဝ်သတြေလျာ)  ဒဵု  ကၟိုန်ဍုင်  ၜဳ  ကြုင်  ဍုင်

နယ်ပညာ

ခမ်ပျူတာ  ပရေင်ဆက်စၠောအ်  Share Arena  ဆော့ဖ်ဝဲ  ဓာတ်လလဳ  အေန်ဂျေန်နဳယာ

ဝင်

ဝင်ပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိ  ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာမန်  ခေတ်တၟအ်  ခေတ်ဍာ်ကလောံ  ခေတ်ပသဲ  ခေတ်ဒမၠု  ခေတ်လဒေါဝ်  ပၞာန်ဂၠးပထမ  ပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယ

ပရဝ်ဂျေတ် ဒေအ်ဂမၠိုင်

Wikipedia is hosted by the Wikimedia Foundation, a non-profit organization that also hosts a range of other projects:

Commons
မပါ်ပရအ် ဂအုံပရိုင်မဳဒဳယာ
မဳဒဳယာဝဳကဳ
MediaWiki software development
မေတ-ဝဳကဳ
ပရေင်ပံင်ဗစိုပ် ပရဝ်ဂျေတ် ဝဳကဳမဳဒဳယာ
ဝဳကဳတွဟ်လဟီု
ပ္ကောံပ္ကေဝ် ဂလာန်ဩဝါဒဂမၠိုင်
ဝဳကဳဂ္ၚေင်တရဴ
ထၜးဂၠံင် တရဴ အန်လာင် သက္ကုၚုဟ်
ဝဳကဳလိက်ကၞပ်
လိက်ဗွဟ် ကေုာံ စၞောန်မကၠောန်ဂမၠိုင်
ဝဳကဳတက္ကသိုလ်
ကပေါတ်သွက်ဂွံဗ္တောန် ကေုာံ ပရေင်ချဳဓရာင် မသက္ကုၚုဟ်မး
ဝဳကဳဒါတာ
ဒတန်ဗဟုသုတ သက္ကုၚုဟ်
ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ
သကအ်တဲ ဂကူသတ်ဇဳဝ
ဝဳကဳတင်ဂၞင်
တိုက်ဗွဟ်လိက် မသက္ကုၚုဟ်
ဝဳကဳပရိုင်
ပရိုင် မသက္ကုၚုဟ်မး
ဝဳကဳအဘိဓာန်
အဘိဓာန် ကေုာံ ပြကိုဟ်ဝေါဟာရပဒေသ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.