ڤ خاٛر بؽائؽت ڤ ڤیکیپدیا لٛۏری مؽنجائی

ای بٱلگا بٱلگا زڤون لٛۏری مؽنجائیٱ. شمانیا مؽ تونؽت نیسسٱیا خوتوناْ ڤیچاْ اْزاف بٱکؽت

۱۱ جۊلای ۲۰۲۰, شٱمٱ

تا ایساْ ۵٬۴۰۶ تا گوتار ها دش
  • آشنا بیئن ڤا دونسمنامٱ
  • آشنا بیئن ڤا آلشت کاری
  • کاریٛا ٱنجوم بیئنی
  • سیاستیٛا و رٱنمونیٛا
  • نومگٱ ٱلفبایی گوتاریٛا
  • نوسقٱ موبایلی
:::::::::::::
زڤون نامٱ لۏری

یه هم زون لری تقدیم به لرزبانها

گوتار گلٱڤرچی بیٱ

لٛۏر نوماْ یٱکؽ د لٛونؽا دۏنیا ٱ کاْ هان د ٱفتاونشیݩ ۉ هارگٱ ٱفتاونشیݩ ڤلات اؽروݩ ۉ ٱفتاوزنوݩ ۉ هارگٱ ٱفتاوزنوݩ ڤلات عراق ۉ شومال اومان. اؽ لٛو ڤ زڤون لٛۏری قسٱ مؽکٱن. فتراقیٛا دماترشناسی ۉ تۏرؽا پؽا بیٱ د آیمؽا دما ڤیرگار د ڤیرگار چلٛ هزار سالٱ د ڤلاتؽا لٛۏرنشیݩ دؽاری مؽکٱ. ڤا ڤیرداری ڤ بٱردنۏشتٱیا ۉ شؽڤٱیا ڤ دٱس اومایٱ د بارٱ خٱلق زیتری ایلٛام دؽاری مۊٱ کاْ ایلٛامیا « لٛۏریا دمایی» یٱنؽ، جٱد خٱلق لٛۏرسوݩ ایسنی د ٱفتاونشیݩ ڤلات اؽرونٱن. تۏرؽیا ڤ جا مٱنٱ د چوغازٱمبیلٛ، چوغامؽش ۉ هٱف چۊغا دؽاری مؽکٱ کاْ ایلٛامیا لٛۏریایٱن کاْ د شیش هزار سال دماتر د اؽ راساگٱ بینٱ. ٱڤازاریایی کاْ پؽا بینٱ دیاری مؽکٱن کاْ سی سالؽا فرٱ درازؽ ڤنو پاتشا ۉ هیزداری کۏیا لٛۏرسوݩ ۉ خۊزسوݩ نٱ. زڤون لٛۏری ڤا اوماین ماد یا آلشت بیٱ د زڤون اؽرونی. د خٱلق راساگٱیا لٛۏرنشیݩ مۊٱ بۉیی ایلٛامیان (3000 تا 559 ن.ڤ) کاْ ڤنو د راساگٱیا لٛۏرسوݩ، پوشتکۏ (ايلٛام)، خۊزسوݩ، بٱختؽوری، كوگیلۊیٱ ۉ بۊیرٱمٱد ۉ قٱرؽ د آستۊن فارس ایسنی زئشت مؽکردنٱ گیریشمٱن، گوتٱ پاتشایی ایلٛاميا د ڤٱر گرتٱ ڤلاتچٱیا ماسباتيك يا ماسباتيس (راساگٱ یا پوشتكۏ لٛۏرسوݩ يا ایلٛام ایسنی) سيماش (ٱفتاوزنوݩ اْسفاهوݩ ۉ گولپايگان ایسنی) شۊش (خۊزسوݩ ایسنی) آنشان (قٱری د خۊزسوݩ، اْسفاهوݩ ۉ فارس ایسنی) ۉ كربيانٱ (آستوݩ لٛۏرسوناْ ایسنی) دیاری کردٱ. کاسی یا کاْ ڤا ایلٛامیا قۉم بینٱ د راساگٱیا هارگٱ تر د لٛۏرسوݩ کۏیا شومالی تر جولگٱ شۊش د لٛۏرسوݩ ۉ د نزیکیٛا آستوݩ کرماشوݩ د مٱرز ٱفتاوزنوݩ سۊبی گالایان (د نزیکیا هارگٱ کرماشوݩ) زئشت داشتنٱ. د مؽنجایا هزارٱ ساْئم نۊئا ڤاڤن د سال ۲۴۰۰ ن. ڤ. د شومال ڤلات ایلٛام ۉ هارگٱ راساگٱ یا کاسی یا (د شومال خۊزسوݩ ۉ هارگٱ لٛۏرسوݩ) جاؽؽ هؽ کاْ نومش کاشن بیٱ کاْ ڤ نشونی د کاسیا نٱ د خوش دارٱ اؽ راساگٱ دماتر ڤ شٱئر لٛۏری دمادار د دۏرٱ یا اْسلامی آلشت بیٱ. کلٱمٱ ایسنی هۊز یا خۊز د کلٱمٱ هئسی یا اوکسی یٱنؽ نوم لٛون کاسی گرتٱ بیٱ. کلٱمٱیاؽؽ کاْ ایساْ ڤا نومؽا کۊشک، کۊشکی، کۊسٱ، کاسیو کاْ ڤ جایا ڤلات شناسی یا هۊزیا د کورسۊ مۉٱن هومبٱراڤٱرٱ ڤا لٛونؽیا نوم دؽار کاسیا. ایسنٱم یٱکؽ د هۊزؽا لٛۏرسوݩ رٱشنۊ ٱ کاْ نوم یٱکؽ د خودایا کاسی بیٱ. جنک شال ۉ سترٱ کاْ ایساْ د مؽن خٱلق لٛۏرسوݩ د ڤٱر مؽکٱن جنکؽٱ کاْ کاسیا د ڤٱر مؽکردنٱ.

↩ هٱنی ها ڤا نئهاش...

ڤیردیاریٛا

ٱمرۊز: شٱمٱ، ۱۱ جۊلای ۲۰۲۰ زارۊیی هومبراڤٱرٱ ڤا ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مالکٱنوݩ ٱفتاوی و ۲۰ ذی‌القعده ۱۴۴۱ مالکٱنوݩ مادؽار

چوٙأ:ڤیکیپدیا:ڤیردیاریا گلاڤرچیٱ/۱۱ جۊلای

→ رۊز داٛمایی رۊز ناٛها←
ڤیردیاریا جۊلای ڤیردیاریا بؽشتر...

درگایا

دونسمنیٛا پایٱ

ڤلات شناسی • ڤارگٱ • زهشت شناسی • جونڤٱریا • آسارٱ شناسی • زاٛمیݩ شناسی• سریشت دونسمٱنی

دونسمنیٛا ڤ کار گرتنی

اومۊریٱنجومیارسازیاری • کاٛسمیٛا • سٱنٱت • سامونگٱ

دونسمنیٛا آئم

کومولٱیکی • ڤیرگارنیسموݩدین • زڤون شناسی • سیاست • فلسفٱڤیرشناسی

رٱئزشت و هونٱر

خٱلک نوم دیار • هونٱر • رٱزئشت • مۊسیقار • ڤارسگٱریا • ڤٱرزشت

آیا مؽهایت گوتار تازٱ بٱنؽسیت؟

تا ایساْ ڤیکیپدیا لٛۏری مینجایی ۵٬۴۰۶ گوتار دارٱ، اؽما مؽهایم کاْ شمانؽیا بؽاییت ۉ گوتار تازٱ ۉ نۊ دؽ ڤیکیپدیا لٛۏری مینجایی بٱنیسؽت.


عٱسگ هفتٱ

تافنما آو اٛسبیڌ د ٱلیگۊدرز..

پوروجٱیا هٱنی

ڤیکیپدیا ڤ زڤونیٛا هٱنی

  • بیشتر د 1000000 نیسسٱ:

English (اینگیلیسی)Nederlands (هولندی)Svenska (سۊئدی)Deutsch (آلمانی)Français (فرانساٛیی)Italiano (ایتالیایی)Русский (رۊسی)Español (اسپانیایی)Tiếng Việt (ڤیاٛتنامی)Polski (لهستانی)

  • بیشتر د 400000 نیسسٱ:

日本語 (جاپونی)Português (پورتغالی)中文 (چینی)українська (اۊکراینی)Català (کاتالونی)norsk bokmål (بۊکمال نورڤجی)فارسی

  • بیشتر د 200000 نیسسٱ:

suomi (فنلاندی)Bahasa Indonesia (ٱندونزی)čeština (چکی)العربية (ٱرٱڤی)한국어 (کورٱیی)Bahasa Melayu (مالزی)magyar (مجاری)српски / srpski (سربی)română (رومانی)Türkçe (تورکی)қазақша (قزاقی)

  • بیشتر د 100000 نیسسٱ:

Esperanto (اٛسپرانتو)Srpskohrvatski / Српскохрватски (سربی کوروڤاتی)slovenčina (اٛسلوڤاکی)dansk (دانمارکی)Euskara (باسکی)lietuvių (لیتوڤانی)български (بولغاری)עברית (اٛباٛری)hrvatski (کوروڤاتی)slovenščina (اٛسلوڤنی)oʻzbekcha (اوزبکی)eesti (اٛستونی)Հայերեն (ٱرمنی)Volapük (ڤلاپوکی)nynorsk (نورڤجی نۏ)galego (گالیسی)Simple English (اینگیلیسی سادٱ)मुखपृष्ठ|हिन्दी (هاٛنی)Latina (لاتین)Ελληνικά (یۊنانی)Azərbaycanca (تورکی آزری)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.