Уикипедиэм къеблагъэ,

щӀэнгъуазэ хуитщ, щхьэдж и редакциэ иригъэкӀуэкӀыфынущ!

Нобэ 2020 гъэм ЩакӀуэгъуэм и 21, Щэбэт. Джыпсту тхыгъэ 1,587 диӀэ.

Рубрикациэ • Зэхэдзыгъуэ А—Ӏу • Тхыгъэ щӀэхэр
Гъэтэрэзыгъуэ щӀэхэр • Тхыгъэ къыхэхугъуэкӀэ • Тхьэмадэхэр • Хъуам яӀэн хуей тхыгъэхэм я напэ

ТхыгъэфӀ[Еплъын] 

Адыгэ лъэпкъыжьхэм я тхыдэ — мывэ лъэхъэнэм (илъэс мелуан 2.5-рэ ипэкІэ щыщІэдзауэ) къыщlедзэри — гъущІ лъэхъэнэм (ди лъэхъэнэм ипэкІэ е 8-нэ лІэщІыгъуэ) носыр.

Ижь-ижьыж лъандэрэ цІыху Къауказым исащ. Къаукъаз дэтІэсхьэныгъэ теухуа щІэныгъэлІэхэр зэдэгурыІуэркъым. Я нэхъыбэу зэрыжаІэмкІэ цІыху Къаукъазым къызэрыхъуа, нэгъуэщІхэм зэрыжаІэ ипщэкІэ зыкъикІауэ цІыхухэр Ищхъэрэ Еуропэм деж здэкІуэнущ.

Нэхъыбу...

Тхыгъэ дэгъуэ[Еплъын] 

Фернандо Кортес Монрой Писарро Алтамирано (эсп-бз. Fernando Cortes Monroy Pizarro Altamirano), къыздэхъуар Медейиным Эстремадура провинциэм 1485 гъэм; дунем здехыжьар Кастийеха де ла Куэста Андалусиэм 1547 гъэм дыгъэгъазэм и 2. Нэхъ зэрацӀыхур Фернандо, Эрнандо, Фернан иэ Эрнан Кортес (эсп-бз. Hernan Cortes) — Эспаниэм и конкистадор, Мексикэр зыубыду ацтекхэм я къэралыр хэзгъэкӀуэдар. Пщы Карл V-м ӀэнатӀэ Marques del Valle de Oaxaca (Оахакэ къуэм и маркиз). И гъашъэм тепсэлъыхьу макӀэ тхылъ къэнахэр, абы шъхьэкӀэ тхыдэщӀэныгъэм и лъэжьыгъэхэр Ӏэуэ зэхокӀхэр я гупшэсыгъэхэмкӀэ.

Нэхъыбу...

ПщӀэрэ уэ...[Еплъын] 

Кроу лъэпкъым щыщ хулъхугъэхэм я сурэт
  • Инджылызхэм тэрэзу зэрамдзакӀа лъэпкъыцӀэ «Апсалоке» (Бзуушхуэм и бын) яужым лъэпкъым «Crow» джоуэ къатена - «Къуагъ-цӀыхухэ»
  • Къэзэнокъуэ Жэбагъы илъэс 25 нэхъ иримыкъуауэ хеящӀу хагъэкӀат, и чэнджэшигъуэм къыхэкӀауэ щыта Къанжал зауэр
  • Абдзэх лъэпкъыр здэпсоуа шӀыпӀэм хэт Хъыдыжъы къалэм и цӀэр къызхэкӀар псалъитӀ - «Хьэдэ» «Жъы».
  • ШыкӀэпшынэ пэсырей сурэту зэфӀэтхэм я пкъыщӀыбагъым «Мэзышэ» щӀэрылъщ, джэгуакӀуэр еуэным ипэкӀэ абым щабзэр щехуэщ.
  • ЦӀэрыӀуэ режисор Валерия Гай Германикэм (сурэтым), и кинохэм шъхьэкӀэ щӀыхь бжыгъэ къэзыхьар, зэреджар кинологу, Тимеразев и академиэм.
  • Ӏэсэ вынду яӀыгъхэр цӀыхухэм, илъэс 15 кыщыкӀэдзауэ 69 нэс къагъэшъэфыну.
  • Инал Нэху и адэжъым ядэ Кесыр кхъухьым къэхъуа, Ахын хым Абдэ Хъан и цӀыхухэм дэкӀыгъу Кърымым щикӀам, Уэсмэн пэштыхьейм и дзэм зыщихъумэу.
  • Кортесым и цӀыхухэм яӀэкӀэкӀуэда ацтекхэм я пщы Моктесума II ибу къэна ипхъур ипӀыжьа, джорпкӀэхэлъхьэм яуж Дониа Мариа Кортес де Монтесума траӀуауэ.
  • Адыгэ автоном куейр щыӀэхукӀэрэ (1928-1957 гъэхэм), илъэсипщым зэ и гъунапкъэхэр зэрахъуэкӀыурэ щытт. Зэгъэзэхуэгъуэр щыувэӀэжьар Къэрэшей-Шэрджэсу щызэхагъэхьам.

Мазэ екӀуэкӀым[Еплъын] 

Нобэ
Щэбэт
21
ЩакӀуэгъуэм и
2020
  • Мы махуэм гъэщӀэгъуэн къэхъуакъым.

Вики-Махуэ Гъэпс: ЩакӀуэгъуэм и

Къалъхуахэр

more: Категориэ:ЩакIуэгъуэм къалъхуахэр

Дунейм ехыжахэр

more: Категориэ:ЩакIуэгъуэм дунейм ехыжахэр
edit
 

Сурэт хэхар[Еплъын] 

Зэхэлъыгъуэр[Еплъын] 

Персонэхэр

Артистхэр • ЛэчтхыгъакӀэхэр • Архитекторхэр • УсакӀуэхэр • ДжэгуакӀуэхэр • ЗекӀуэлӀхэр • Режисорхэр • ЩӀэныгъэлӀхэр

Дин

Чыристэныгъэ • Мыслимэныгъэ • Иудэныгъэ • Буддэныгъэ

Лъэпкъыгъуэ

Политикэ • Бизнес • ПӀалъэ • Егъэджэныгъэ • Лэжыгъэ • Цивилизациэ • Спорт

Математикэ

Алгебрэ • Геометриэ • Математикэ логикэр • Статистикэ • Математикхэр

Дуней

ГъащӀэ • ЩӀыгу • Космос • Материэ

ЩӀэнхабзэ

Тхыбзэ • ӀэщӀагъэ • Лэчтхыгъэ • Архитектурэ • Тхыгъэбзэ

Текнологиэ

Автоматизациэ • Транспорт • Роботхэр • Мачинэхэр • Текнологиэ

Хэкумэтх

Къэралхэр • Псыхэр • Ӏуащхьэхэр

Биологиэ

Псэущхьэхэр • Бзухэр • Ӏэргъэбэгухэр • КъэкӀыгъэхэр • ХьэпӀацӀэхэр

Псори

Уикипедиэ[Еплъын] 

Хабзэхэмрэ псэлъашъхьэхэмрэ
Уикипедиэм и хабзэхэр
Хабзитху
Тхыгъэр зэрщӀыныр дауэ?
Тхыгъэхэр зэрыгъэтэрэзыныр дауэ?
Уикипедиэм и мыхьэнэр сыт?
Тхыгъэхэр
Тхыгъэ нэхъыфӀхэр
Тхыгъэ дэгъуэхэхэр
Ихын хуэй тхыгъэхэр
ЩӀэху ихын хуэйхэр
ЗэфӀэгъувэжын хуэйхэр
ЦӀэр зэхъуэкӀыным
ЗэхэгъэкӀын
Зэхэгъэхьэн

Тхыгъу хъуар


Фонд Уикимедиэм къыдэщӀ проэктхэр[Еплъын] 
Уикисурэтылъэ
Сурэт нэплъэгъуэхэр здилъ
Уикихъыбархэр
Хуитыныгъэ зиӀэ хъыбарыщӀэр
Уикипсалъалъэ
Псалъалъэ
УикикъэӀуэтэгъуэ
КъэӀуэтэгъуэхэр
Уикитхылъ
Егъэджэгъуэ тхылъ
УикикъыхэхыпӀэ
Тхылъ нэсауэ щытхэм я зэхэлъыпӀэ
УикилӀэужьыгъуэ
Биологиэм и щӀэнгъуазэ
Уикиверситет
Уики университет
Мета-Уики
Координациэ проект
Уикипедиэр пэмыкӀ бзэхэмкӀэ:[Еплъын] 
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.