Ị meela bìa Wikipidia,
ịhẹ njikọ̀ta edemede òhèrè ǹkè onyeọbụ̀là nwèr'ike ị mezi.
Edemede 1,310 dị̀ nà Ìgbò | Lèe ebe edemede dàkọ̀rọ̀
  • Ǹkà
  • Akụkọndụ̀onye
  • Mmụ̀makàlà
  • Ị̀ta
  • Agụ̀mà
  • Amụ̀mà
  • Èzinàama
  • Ụ̀kàpụ̀tà
  • Ụwabà níle
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.