Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.411 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · Prawidła



Chceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Powětrowy wobraz Malešec

Malešecy su wjes a přisłušaca gmejna něhdźe šěsć kilometrow sewjerowuchodnje Budyšina w Sakskej. Gmejna, kotruž Sprjewja w zapadźe přeběži, leži w Hornjej Łužicy a słuša do sydlenskeho ruma Serbow w Sakskej. Prěnje historiske naspomnjenje sydlišća jako Malswiz sta so w lěće 1225. Prěnjotne staroserbske mjeno Mališovici pochadźa wot wosoboweho mjena Mališ abo Małyš, skrótšenki połneho mjena Malimir. Arnošt Černik zwěsći w lěće 1956 hišće serbskorěčny podźěl wobydlerstwa wot 60 %.


wjace  

Wobraz tydźenja

Nowe wobrazy móžeš tu přidać • Lisćina • Archiw  

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

3. 6. 1868 Matej Bogumił Broniš zemrěł (150) 4. 6. 1953 Alwin Mitaš zemrěł (65) 6. 6. 1893 Jurij Malink so narodźił (125) 9. 6. 1948 Arnošt Lodni zemrěł (70) 10. 6. 1848 zahajenje prěnjeho Słowjanskeho zjězda w Praze (170) 12. 6. 1933 Pawoł Wićaz-Chróšćanski zemrěł (85) 13. 6. 1743 Bohuchwał Benedikt ze Šěrach so narodźił (275) 14. 6. 1898 Jan Bjedrich Tešnaŕ zemrěł (120) 15. 6. 1908 Handrij Pawoł zemrěł (110) 17. 6. 1953 Ludowy zběžk w Němskej demokratiskej republice (65) 17. 6. 1928 Jan Arnošt Hančka zemrěł (90) 18. 6. 1853 Mato Kosyk so narodźił (165) 19. 6. 1998 Jan Hempel zemrěł (20) 20. 6. 1873 Hajno Rizo so narodźił (145) 23. 6. 1838 Jan Bohuwěr Pjech so narodźił (180) 28. 6. 1898 Jakub Kućank zemrěł (120)

junij  

Zajimawosće

  • Što je so stało na dźensnišim dnju?
Wědźeše ty hižo, zo …
Hrodowa hórka w Mišnje
  • bě Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • bě Mišnjanske markhrabinstwo (wobraz: Mišno) historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?


Nowe strony  

Nowe zapisy

3.6.: Brigitte Bierlein 28.5.: Wolodymyr Zelenskij 14.5.: Jakub Anton Kilian – Jurij Hawštyn Swětlik 1.5.: Pawoł Erich Krawc – Rownjanski kěrchow 24.4.: Jan Bohuchwał Dejka 14.4.: Nowe Małsecy 13.4.: Budyska radnica – Radnica – Južne předměsto – Zapadne předměsto 9.4.: Wuježčanska woda 25.3.: Serbska chorhoj – Trikolora 14.3.: Albert Einstein 7.2.: Alfred Krawc 31.1.: Jan Jurij Vogel – Hornjołužiska towaršnosć wědomosćow 24.1.: Serbske Słowo 22.1.: Bremerhaven 21.1.: Ostrava – Kraj (Čěska) – Jihlava 14.1.: Jan Haša 13.1.: Gusta Hatas – Jan Michał Haška 10.1.: Milan Hrabal 6.1.: Ochranowska bratrowska wosada

Nowe strony  

Kategorije

   

Přirodowědy

Astronomija • Biologija • Fyzika • Geografija • Geologija • Hydrologija • Chemija • Matematika • Meteorologija

   

Duchowne wědomosće

Filozofija • Hospodarstwo • Politika • Psychologija • Rěčespyt • Sociologija • Stawizny • Teologija

   

Techniki a nałožowane wědomosće

Architektura • Informatika • Ratarstwo

   

Kultura

Dźiwadło • Hudźba • Literatura • Nabožina • Rěče • Serbstwo • Sport • Turizm • Wuměłstwo

   

Druhe indeksy

biografije • njewotwisne staty • městnostne mjena • najwjetše města w Němskej • serbske wsy 1884/85, 1956 • wotbagrowane wsy


Sotrowske projekty

Lisćina wšech Wikimedia-projektow    

Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.