Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 13.472 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Pomnik za Jana Michała Budarja w Budestecach

Jan Michał Budar bě ryćerkubler, prawiznik a zakitowar serbskich roboćanow. Wón załoži załožbu za njezamóžitych Serbow. Jako prawiznik běše zapisany do rjada sakskich adwokatow. W rozswětlerskim duchu zarjadowaše wón swoje kubła sam. Byrnjež Budar zemjanskeho pochada njebył, bě wón jako knjez nad Hornjej Hórku, kotraž słušeše tehdy k sakskemu Mišnjanskemu hamtskemu wobwodej Stołpin, njewotwisny wot łužiskich knježkow, přećiwo kotrymž zastupowaše prawa serbskich burow – husto bjezpłatnje abo za niske zarunanje.


wjace  

Wobraz tydźenja

Beinn an Dòthaidh (1004 m) w Šotiskej wysočinje na rańšim słóncu

Nowe wobrazy móžeš tu přidać • Lisćina • Archiw  

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

6. 1. 1949 Serbski wučerski wustaw so załožił (70) 8. 1. 1959 Jěwa-Marja Čornakec so narodźiła (60) 9. 1. 1709 Jan Bjedrich Langa so narodźił (310) 10. 1. 1954 Milan Hrabal so narodźił (65) 12. 1. 1739 Jan Jurij Vogel so narodźił (280) 13. 1. 1924 Serbske towarstwo Zernička so załožiło (95) 17. 1. 1924 Jan Grólmus zemrěł (95) 20. 1. 1929 Walter Wenzel so narodźił (90) 22. 1. 1974 Jurij Wićaz zemrěł (45) 25. 1. 1919 Prěnje čisło tydźenika Serbske Słowo wušło (100) 25. 1. 1949 1. serbska kulturna brigada prěni raz wustupiła (70) 31. 1. 1994 Erwin Strittmatter zemrěł (25)

januar  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Hrodowa hórka w Mišnje
  • Jan Jurij Temler hač do lěta 1559 posledni katolski farar w Hodźiju?
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
  • Mišnjanske markhrabinstwo (wobraz: Mišno) historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?


Nowe strony  

Kategorije

   

Přirodowědy

Astronomija • Biologija • Fyzika • Geografija • Geologija • Hydrologija • Chemija • Matematika • Meteorologija

   

Duchowne wědomosće

Filozofija • Hospodarstwo • Politika • Psychologija • Rěčespyt • Sociologija • Stawizny • Teologija

   

Techniki a nałožowane wědomosće

Architektura • Informatika • Ratarstwo

   

Kultura

Dźiwadło • Hudźba • Literatura • Nabožina • Rěče • Serbstwo • Sport • Turizm • Wuměłstwo

   

Druhe indeksy

biografije njewotwisne staty městnostne mjena najwjetše města w Němskej serbske wsy 1884/85, 1956 wotbagrowane wsy


Sotrowske projekty

Lisćina wšech Wikimedia-projektow    

Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.