گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۷۷ ته گيلکي وانويس

ویکیپدیا چیسه؟  قأوه دیکؤن  خۊدآمۊج  سياستؤن ؤ رانمايئن  أليفبي ليست  مۊبايلي نۊسخه

گیلˇمردی کوشتی

فؤمنˇ ماکلوانˇ مئن، گیلˇمردی کوشتی

گیلˇمردی کوشتی جه او دسته موسابقه‌ٰن و ورزشانی ایسه کی جه قدیمان گیلانˇ میان انجام بویی. البته گیدی اونˇ تاریخ واگرده به قبلˇ مغولانˇ فوتورک به ایران .

ا کوشتی ویشتر گيلانˇ هفته‌بازارؤن، عروسی‌ئن، مراسمان و جشنانˇ میان برگوزار به. چند روج قبلˇ مسابقه به همه خبر دهده تا خوشانه آماداکوند و ایته پیله جیگا اونˇره در نظر گیریدی چون کوشتی گیلˇمردی گیلانˇ میان طرفدار زیاد داره، اونˇ تماشاچی‌م زیاده. اونˇ محوطهٰ «سبزˇ ميدان» يا «سيمبَر» دخؤنن.

کوشتی داب‌دستور و واژه‌ٰن

ا کوشتی مراسم با سؤرنا و نقاره زئن شوروع به. تازه‌کار کوشتی‌گيرؤنه «تنگوله» و باموته کوشتی‌گيرؤنه «پألوان» دخؤنن و هر ديهات و شهرˇ مئن يته «سرپألوان» ايسأ بو. گیلˇمردی کوشتی لیواس، يته تنگˇ پاچˇ شلواره کی اونه لاسپاره گونن. کوشتی مئن، هرکی ببرده، «بَرَم» هگينه کی جوروف و آينه و سئب و نارنج و پارچه و... ايسه.

کوشتی سرأگيتن

کوشتی، ساز و نقاره (سؤرنا و نقاره) همره سرأگیته بنه و ایتؤ مردومه خبر کؤنن و جمعيت میدان (سیمبر)ˇ دؤر جومأبنن و هر محللˇ کوشتی‌گيرؤن يک جيگا کسنˇ ورجه نشينن و بازون پألوانؤن سیمبرˇ دؤره مجنن و هوتؤ کی دابه، مهمانانˇ جولؤ خوشؤنˇ چپˇ زؤنه سر هچمنن و خوشؤنˇ دسه واسينن خاکه و اونه خوشأدئنن و زئنن خوشؤنˇ پيشانی‌يه. بازون فازممه نوبه فرسنه کی هو رجزخانی ايسسه و پألوان حريف خأنه و تؤنه هرکسه دخؤنی و اگه اون قبول بوده، کوشتی گينه...دۊمباله

 دؤجئه وانويسؤن

عۊمۊمي سربسؤن
فرهنگ ؤ هۊنر
جۊغرافي ؤ جيگه'ن
بئداشت ؤ ساقي

   تاريخ ؤ تفاقؤن
رياضي ؤ منطق
طبيعي دؤنشؤن
  مردۊم ؤ زيندگيئن

فلسفه ؤ وير
دين ؤ باورؤن
جامعه ؤ ايجتماعي دؤنشؤن
تکنؤلؤژي ؤ کاردانشؤن

ايمرۊ: چارشمبه، ۱۵۹۲ ديلمي، دیا ما ۲۷ (۵ جۊن سال ۲۰۱۹)

Wikipedia:دیا ما ۲۷ دؤجئه تفاقؤن
سیا واشک جنگ ايتا جنگ بو سال 1832م (1406 گ) بين آمريكا دولت و آمريكا بومیان. سورخˇ مرداكان قبايل ساك و فاكس، ضد آمريكايئن ايله جار بوگوديد و اوشانه چكنه نام سيا واشك بو كی هتو ساك گوكا چكنه هم بوستي. وی اينگليسان امره موتحد بوبوسته و 500 كس امره آمريكائين جولو بِجنگسته، كی اوشانه شومار چند برابر پورتر بو و دَشكن بوخورده و آمريكائين اونه قولدونی مئن تاوديد.

 دؤجئه تاتايي‌ئن

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.