گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۵۴ ته گيلکي وانويس

ویکیپدیا چیسه؟  قأوه دیکؤن  خۊدآمۊج  سياستؤن ؤ رانمايئن  أليفبي ليست  مۊبايلي نۊسخه

ملوانˇ أنزلىˇ فۊتبالي باشگاه

ملوان بندر انزلی

باشگاهˇفرهنگي ورزشيˇملوانˇنيرۊی درياييˇبندر انزلی ديلمي سالˇ۱۵۴۳(۱۳۴۸ ه.ش) تأسيس بؤبؤسته، ألبته فقط فوتبالˇرشته مئن. اۊنˇحامي ناوبان کریم رستگاري راد بۊ کي اۊ زمات رياستˇتربيت بدنيˇنيرۊی درياييˇأنزلي اۊنˇدست دۊبۊ. مؤربي أنˇشينم بهمن صالح نیا بۊ کي معرۊف ايسه به گيلانˇفۊتبالˇپئر و خۊدشم ملوانˇبازيکؤن بۊ.

صالح‌نيا کي أنزلي مدرسه'نˇمئن مألم ورزش بۊ، اي جرگه خۊ شاگردانˇأمرأ باشگايأ چاکۊد. ملوان خۊ کارأ کيشورˇدانش‌آمۊزي مۊسابقه'ن ؤ اؤستاني مۊسابقه'نˇجا سراگيفته ؤ خيلي زۊد خؤره فأرسانئه کيشورˇلیگ دسته اول و جه هۊ أول خۊ خؤرم نتيجه'نˇأمرأ بتانسته خؤره تاوده کانۊنˇتوجهاتˇمئن.

ملوان جه ۱۳۵۲ همه‌تا ايرانˇليگانˇمئن ايسابۊ تا أنکي سالˇ۷۵ أولين وار بکفته بيجير. ملوان سالˇ۷۸ ايوارده بکفته ؤ هنده سالˇ۸۱ سوؤمين دفأ بکفته. ملوان هر سه سفره واگردسته بۊجؤر أما سالˇ۹۵ خۊ چائارؤمين سۊقۊطه تجرؤبه بۊکۊده ؤ تا هأسأم کرأ ليگˇيکˇمئن تۊپ زئندره.

تۊمامˇأ تفاسيرˇأمرأ ملوان بتانسته خؤره ايتا کارنامه‌ی مؤثبت چاکۊنه. ملوان تا سالˇ۱۳۸۰ ایرانˇبئترين تيمˇشأرستاني بۊ. ألبته بعدن سپاهان ؤ فولاد خوزستان ملوانأ ببرديدي رؤتبه‌ی سوؤم...دۊمباله

 دؤجئه وانويسؤن

عۊمۊمي سربسؤن
فرهنگ ؤ هۊنر
جۊغرافي ؤ جيگه'ن
بئداشت ؤ ساقي

   تاريخ ؤ تفاقؤن
رياضي ؤ منطق
طبيعي دؤنشؤن
  مردۊم ؤ زيندگيئن

فلسفه ؤ وير
دين ؤ باورؤن
جامعه ؤ ايجتماعي دؤنشؤن
تکنؤلؤژي ؤ کاردانشؤن

ايمرۊ: سۊشمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، ورفنˇ ما ۱۱ (۱۹ جۊن سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:ورفنˇ ما ۱۱ دؤجئه تفاقؤن
کاترينا فؤن بؤرا يته آلماني راهبه بۊ گه مارتين لۊتر (مسيحي متجدد ؤ پرؤتستانˇ آئينˇ بنأنأنکس)ˇ أمرأ ايزدواج ؤ کاتؤليکˇ رؤحانئنˇ ايزدواجˇ ممنۊعيتˇ قانۊنه نقض بؤده.

 دؤجئه تاتايي‌ئن

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.