زبان مالتی

زبان مالتی(Malti) زبان ملی مالت و یکی از زبان‌های رسمی اتحادیه اروپاست. این زبان تنها زبان سامی‌ست که با الفبای لاتین در ریخت استاندارد آن نوشته می‌شود.

درگذر از آواشناسی زبان مالتی دربردارنده همانندی‌های بسیاری با لهجه‌های عربی تونسی و عربی مغربی می‌باشد، هر چند در درازای تاریخ این زبان وامواژه‌ها و اثرهای آوایی بسیاری و حتا اثرهای ریخت‌شناسی و دستوری چندی از زبانهای زبان سیسیلی، انگلیسی و ایتالیایی پذیرفته‌است.

مالتی در ۱۹۳۶ در کنار انگلیسی زبان رسمی مالت شد. پیش از آن زبان رسمی مالت ایتالیایی بود. برآورد می‌شود که ۳۷۱،۹۰۰ تن که در مالت می‌زیند و کسانی که از آنجا به استرالیا، آمریکا، کانادا و جبل‌الطارق کوچیده‌اند توانایی سخن گفتن به این زبان را دارند. همچنان گزارش سال ۲۰۰۷ می‌نمایاند که مالتی‌تباران تونس نیز به این زبان سخن می‌گویند.

کهن‌ترین اثر به این زبان ایل کانیلنا نام دارد که شعری است از سده پانزدهم (میلادی).

الفبا

حرفنامIPAعربی
A a a (نمونه anġlu (فرشته))aـَ ، ـَا
B b be (نمونه ballun (توپ))bب
Ċ ċ ċe (نمونه ċavetta (کلید))ʧ(چ)
D d de (نمونه dar (خانه))dد
E e e ( envelopp (پوشش)ɛ(ـَ ، ـَی)
F f ef ( fjura (گُل))fف
Ġ ġ ġe ( ġelat (بستنی))ʤج
G g ge (gallettina (بیسکوئیت))ɡ(ج، گ)
GĦ għ ajn (għasfur (پرنده))ˤ:، ħ:ع، ح
H h akka (hu (او(مرد))) ه ، ة
Ħ ħ ħe (ħanżir (خوک))ħح
I i i (ikel (خوراک))iـِ
IE ie ie (ieqaf (ایستادن))iɛ، i:ـِی
J j je (jott (کَرَجی))jی
K k ke (kelb (سگ))kک
L l elle (libsa (رخت))lل
M m emme (mara (زن))mم
N n enne (nanna (ننه، مادربزرگ))nن
O o o (ors (خرس))o(ـُ ، ـَو)
P p pe (paġna (صفحه))p(پ)
Q q qe (qattus (گربه))ʔء، ق
R r erre (for reġina (شهبانو))rر
S s esse (salib (چلیپا))sس
T t te (tieqa (پنجره))tت
U u u (uviera (فنجان تخم مرغ))uـُ ، ـُو
V v ve (vjola (بنفش)v(ڤ)
W w we (widna (گوش))wو
X x exxe (xadina (میمون))ʃ / ʒش
Ż ż że (żarbun (کفش‌ها))zز
Z z ze (zalza (سُس))ʦ / ʣ(تْس)

منابع

    • نویسندگان ویکی‌پدیای انگلیسی؛ Maltese language؛(نسخه ۱۴ مارس ۲۰۰۷)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.