ایزو ۹۹۸۵

ایزو ۹۹۸۵ استانداردی است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی تدوین شده است. هدف این استاندارد تبدیل کاراکترهای ارمنستانی به رومن است.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.