ایزو ۸۵۸۳

ایزو ۸۵۸۳ (به انگلیسی: ISO 8583) استانداردی بین‌المللی برای تبادل پیام تراکنش کارتی است. ایزو ۸۵۸۳، استاندارد سازمان بین‌المللی استانداردسازی است برای سامانه‌هایی که تراکنشهای الکترونیکی (که توسط دارندگان کارت و با استفاده از کارت پرداخت آغاز شده‌اند) را مبادله می‌کنند.

ایزو ۸۵۸۳ قالب پیام و همچنین گردش تبادل پیام را تعریف می‌کند بگونه ای که سیستم‌های متفاوت بتوانند به مبادله تراکنشهای درخواست و پاسخ بپردازند. شبکه‌های مسترکارت و ویزا کارت و همچنین موسسات و شبکه‌های بسیاری در سطح جهان و ایران (مانند شبکه‌های بین بانکی شتاب و شاپرک و اغلب شبکه‌های محلی بانک‌ها) از ایزو ۸۵۸۳ برای تبادل تراکنش استفاده می‌کنند.

پیش‌درآمد

ایزو ۸۵۸۳ سه بخش دارد:

  • بخش ۱: پیام‌ها، اقلام داده‌ای، مقادیر کدها[1]
  • بخش ۲: روال درخواست و ثبت نام برای کدهای شناسایی موسسه(IIC: Institution Identification Codes)[2]
  • بخش ۳: روال نگهداری پیام‌های پیشگفته، اقلام داده‌ای و مقادیر کدها[3]

قالب پیام

یک پیام ایزو ۸۵۸۳ از بخش‌های زیر تشکیل شده‌است:

  • شناسه نوع پیام
  • یک (یا بیشتر) بیت مپ، که نشانگر بود یا نبود اقلام داده‌ای است
  • اقلام داده‌ای، فیلدهای اطلاعات واقعی پیام

شناسه نوع پیام

شناسه نوع پیام یک کد چهار رقمی است که دسته‌بندی کلی پیام را مشخص می‌کند. بایت نخست این شناسه نشانگر ویرایش ISO8583 استفاده شده در هر پیام است و سه بایت بعدی، دسته‌بندی کلی پیام از دید کارکرد، فرایند و آغازگر پیام را مشخص می‌نماید.

ویرایش ایزو ۸۵۸۳

رقم نخست از MTI نسخه ی ISO 8583 را نشان می دهد.

کدمعنی
0xxxISO 8583:1987
1xxxISO 8583:1993
2xxxISO 8583:2003
3xxx رزرو ISO
4xxx
5xxx
6xxx
7xxx
8xxxاستفاده در سطح ملی (National use)
9xxxاستفاده در سطح خصوصی(Private use)

طبقه بندی پیام

رقم دوم MTI، هدف کلی پیام را مشخص می کند.

کدمعنیکاربست
x0xxرزرو ISO
x1xxپیامهای اعتبارسنجی و بررسیاگر مبلغ درخواستی موجود باشد، تاییدیه می گیرد ولی (برای عملیات تهاتر و مقابله) به حساب فرستاده نمی شود. در سیستم های دو-پیامه (Dual message system :DMS) منتظر دریافت فایل تسویه به حساب می ماند.
x2xxپیامهای مالیاگر مبلغ درخواستی در حساب موجود باشد، تاییدیه گرفته و مستقیما به حساب فرستاده می شود. در سیستم های تک-پیامه(Single Message System:SMS) بعد از این تراکنش، تبادل فایلی انجام نمی شود.
x3xxپیام تبادل فایلUsed for hot-card, TMS and other exchanges
x4xxپیام های شارژبک و اصلاحیه Reversal (x4x0 or x4x1): Reverses the action of a previous authorization.
Chargeback (x4x2 or x4x3): Charges back a previously cleared financial message.
x5xxپیام تهاتر و مقابلهTransmits settlement information message.
x6xxپیامهای راهبریTransmits administrative advice. Often used for failure messages (e.g. message reject or failure to apply).
x7xxپیام های جمع آوری و تبادل کارمزد
x8xxپیام های مدیریت شبکهبرای تبادل امن کلید، اعلام برقراری ارتباط(Logon)، تست بازتاب(Echo Test) و دیگر عملیات مرتبط با شبکه استفاده می شود.
x9xxرزرو ISO

کارکرد پیام

رقم سوم از MTI، چگونگی گردش پیام در درون سیستم را مشخص میکند. درخواست ها پیام های پایان-به-پایان استند(برای نمونه، از پذیرنده به صادرکننده و با برگشت تایم آوت ها و همچنین اصلاحیه های اتوماتیک)، درحالیکه پیام های تایید(advice)، پیام های نقطه-به-نقطه استند(برای نمونه، از پذیرنده به شبکه، از شبکه به صادرکننده، با تضمین تراگسیل پیام در هر لینک/ارتباط و بدون نیاز به ارسال فوری).

کدمعنییاداشت ها
xx0xدرخواست
xx1xپاسخ درخواست
xx2xتایید
xx3xپاسخ تایید
xx4xآگهی/اعلان
xx5xدریافت آگهی/اعلان
xx6xدستور ISO 8583:2003 فقط
xx7xدریافت دستور
xx8x رزرو ISOSome implementationsالگو:Which use for positive acknowledgment.
xx9xSome implementationsالگو:Which use for negative acknowledgment.

منشا پیام

رقم چهارم از MTI، موقعیت و محل صدور پیام در زنجیره پرداخت را مشخص میکند.

کدمعنی
xxx0پذیرنده
xxx1پذیرنده-تکرار
xxx2صادرکننده
xxx3صادرکننده-تکرار
xxx4دیگر گزینه ها
xxx5دیگر گزینه ها-تکرار
xxx6 رزرو ISO
xxx7
xxx8
xxx9

بیت مپ

اقلام داده‌ای زیادی برای فرایندهای مختلف در ساختار ISO8583 تعریف شده‌است. در هر تراکنش این استاندارد زیرمجموعه ای از این اطلاعات مبادله می‌شود. برای گزینش این زیرمجموعه، استاندارد ISO8583 از یک قلم داده‌ای به عنوان معرف بیتهای حاضر در بدنه هر پیام استفاده می‌کند. این قلم بیت مپ اولیه پیام نامیده می‌شود.

قلم‌های داده‌ای

افلام داده‌ای فیلدهایی اند که حاوی اطلاعات تراکنش می‌باشند. حداکثر ۱۲۸ قلم داده‌ای در استاندارد اصلی ایزو ۸۵۸۳:۱۹۸۷ تعریف شده‌است.

کوته نوشتمعنی
aکاراکترهای حرفی، شامل بلانک
nکاراکترهای عددی
sکاراکترهای ویژه
anحرفی-عددی
asحرفی-ویژه
nsعددی-ویژه
ansحرفی-عددی-ویژه.
bداده های دودویی
zداده های فیلدهای track2 و track3 چنانچه به ترتیب در استانداردهای ISO/IEC 7813 و ISO/IEC 4909 تعریف شده اند
. یا .. یا ...نشانگر طول متغیر فیلد، هر . نشان دهنده ی یک رقم.
x یا xx یا xxxطول ثابت فیلد، یا بیشترین طول در حالت طول متغیر.


اقلام داده ای ISO

فیلدنوعکاربست
1b 64بیت مپ
2n ..19شماره کارت/شماره حساب اصلی(PAN)
3n 6کد پردازش
4n 12مبلغ تراکنش(مبلغ از دید پذیرنده)
5n 12مبلغ تسویه
6n 12مبلغ دارنده کارت(مبلغ از دید صادرکننده/دارنده کارت)
7n 10تاریخ و زمان تراگسیل
8n 8Amount, cardholder billing fee
9n 8Conversion rate, settlement
10n 8Conversion rate, cardholder billing
11n 6System trace audit number (STAN)
12n 6Local transaction time (hhmmss)
13n 4Local transaction date (MMDD)
14n 4Expiration date
15n 4Settlement date
16n 4Currency conversion date
17n 4Capture date
18n 4Merchant type, or merchant category code
19n 3Acquiring institution (country code)
20n 3PAN extended (country code)
21n 3Forwarding institution (country code)
22n 3Point of service entry mode
23n 3Application PAN sequence number
24n 3Function code (ISO 8583:1993), or network international identifier (NII)
25n 2Point of service condition code
26n 2Point of service capture code
27n 1Authorizing identification response length
28x+n 8Amount, transaction fee
29x+n 8Amount, settlement fee
30x+n 8Amount, transaction processing fee
31x+n 8Amount, settlement processing fee
32n ..11Acquiring institution identification code
33n ..11Forwarding institution identification code
34ns ..28Primary account number, extended
35z ..37Track 2 data
36n ...104Track 3 data
37an 12Retrieval reference number
38an 6Authorization identification response
39an 2Response code
40an 3Service restriction code
41ans 8Card acceptor terminal identification
42ans 15Card acceptor identification code
43ans 40Card acceptor name/location (1-23 street address, 24-36 city, 37-38 state, 39-40 country)
44an ..25Additional response data
45an ..76Track 1 data
46an ...999Additional data (ISO)
47an ...999Additional data (national)
48an ...999Additional data (private)
49a or n 3Currency code, transaction
50a or n 3Currency code, settlement
51a or n 3Currency code, cardholder billing
52b 8Personal identification number data
53n 16Security related control information
54an ...120Additional amounts
55ans ...999ICC data – EMV having multiple tags
56ans ...999Reserved (ISO)
57ans ...999 Reserved (national)
58ans ...999
59ans ...999
60ans ...999Reserved (national) (e.g. settlement request: batch number, advice transactions: original transaction amount, batch upload: original MTI plus original RRN plus original STAN, etc)
61ans ...999Reserved (private) (e.g. CVV2/service code   transactions)
62ans ...999Reserved (private) (e.g. transactions: invoice number, key exchange transactions: TPK key, etc.)
63ans ...999Reserved (private)
64b 16کد اصالت‌سنجی پیام (MAC)
65b 1Extended bitmap indicator
66n 1Settlement code
67n 2Extended payment code
68n 3Receiving institution country code
69n 3Settlement institution country code
70n 3Network management information code
71n 4Message number
72n 4Last message's number
73n 6Action date (YYMMDD)
74n 10Number of credits
75n 10Credits, reversal number
76n 10Number of debits
77n 10Debits, reversal number
78n 10Transfer number
79n 10Transfer, reversal number
80n 10Number of inquiries
81n 10Number of authorizations
82n 12Credits, processing fee amount
83n 12Credits, transaction fee amount
84n 12Debits, processing fee amount
85n 12Debits, transaction fee amount
86n 16Total amount of credits
87n 16Credits, reversal amount
88n 16Total amount of debits
89n 16Debits, reversal amount
90n 42Original data elements
91an 1File update code
92an 2File security code
93an 5Response indicator
94an 7Service indicator
95an 42Replacement amounts
96b 64Message security code
97x+n 16Net settlement amount
98ans 25Payee
99n ..11Settlement institution identification code
100n ..11Receiving institution identification code
101ans ..17File name
102ans ..28Account identification 1
103ans ..28Account identification 2
104ans ...100Transaction description
105ans ...999 Reserved for ISO use
106ans ...999
107ans ...999
108ans ...999
109ans ...999
110ans ...999
111ans ...999
112ans ...999 Reserved for national use
113ans ...999
114ans ...999
115ans ...999
116ans ...999
117ans ...999
118ans ...999
119ans ...999
120ans ...999 Reserved for private use
121ans ...999
122ans ...999
123ans ...999
124ans ...999
125ans ...999
126ans ...999
127ans ...999
128b 64کد اصالت‌سنجی پیام

جستارهای وابسته

منابع

پیوند به بیرون

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.