استاندارد ۳۱–۴

استاندارد ۳۱–۴ (به انگلیسی: ISO 31-4) نام استاندارد بین‌المللی است که نشان کمیت فیزیکی و یکاهای مرتبط با حرارت را مشخص می‌کند.

کمیت یکا ملاحظات
نامنشاننامنشانتعریف
دمای ترمودینامیکT, (Θ)کلوینKThe kelvin is the fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water.For practical measurements, the International Temperature Scale of 1990 defines several fixed points and interpolation procedures.
سلسیوسt, φدیمای سیلسیوس°CThe degree Celsius is a special name for the unit kelvin, for use in stating values of Celsius temperature.t = TT۰, where T۰ = 273.15 K
ضریب انبساط خطیαlreciprocal kelvin, kelvin to the power negative 1K−۱
...

ضمیمه A استاندارد ISO 31-4 یکاهای دما را بر پاسه فوت و پوند و رانکین, مقیاس فارنهایت, یکای بریتانیایی حرارت و یکاهای مشابه دیگر تعریف کرده‌است.

ضمیمه B این استاندارد سه نسخه از کالری را برای تبدیل معرفی کرده‌است.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.