استاندارد بین‌المللی

استانداردهای بین‌المللی استانداردهایی هستند که توسط سازمان‌های بین‌المللی توسعه داده می‌شوند. استانداردهای بین‌المللی برای ملزم کردن به رعایت قوانین و کاربرد این استانداردها فراهم شده‌اند.


منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.