ریشه دوم ۲

ریشه دوم ۲، که برای سادگی معمولاً رادیکال دو، خوانده می‌شود عددی حقیقی است که اگر در خودش ضرب شود نتیجه برابر ۲ (عدد) خواهد بود.

در هندسه اگر ضلع مربعی یک واحد باشد قطر آن رادیکال دو واحد خواهد بود. و احتمالاً اولین عدد گنگ شناخته‌شده است. مقدار آن تا ۶۵ رقم بعد از اعشار برابر است با[1]:

1.41421 35623 73095 04880 16887 24209 69807 85696 71875 37694 80731 76679 73799....

یک روش برای محاسبه سریع آن تقسیم ۹۹ بر ۷۰ است که نتیجهٔ آن تا ۴ رقم اعشار صحیح است.

فهرست اعداداعداد گنگ
γζ(3)√2√3√5φρδSeπδ

دستگاه اعداد دودویی 1.0110101000001001111...
دستگاه اعداد ده‌دهی 1.4142135623730950488...
دستگاه اعداد شانزده‌تایی 1.6A09E667F3BCC908B2F...
کسر متناوب


منابع

  1. دنبالهٔ [[:OEIS:{{{1}}}|{{{1}}}]] در OEIS
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.