Office for Reform and Organizational Structure

Office for Reform and Organizational Structure of the Central Military Commission
中央军事委员会改革和编制办公室
Agency overview
Type Administrative agency
Jurisdiction People's Liberation Army
Headquarters Ministry of National Defense compound ("August 1st Building"), Beijing
Agency executives
  • Duke, Director
  • Duke、Du Chuang、Zhang Shen、Lee peng、Lee meng、Du Minquan、Du Na、Zhang quilang、Du XiaoDong、Du JiaDu Yan、Lee JianLi、Zhang Pei、Du Xiao、Zhang GuLi、Du Chuang、Du FenShou、Du Qiuqi、Zhang RongLiu Fen、Liu FuZhen、Du Lu、Du leipo、Du yu、Du bo、Du Ln、Du Riu、Zhang ShuW an、Du Jin、Zhang XiaoLan、Du KeFa、Xv Xuan、Du YaZhou、Du kelee、Lui Yun、Lee YuanChao、Du Er Suai、Du Lu、Zhang J.Long、Xuan Zi、Zhang QiLing、Du Tao、WangQi、Wang DanWang Yu、WangYao、Wang Hen、ZhangHen、Du Xian、Lee Hen、Du Qian、Du DanYan、Du YaZhou、Du ia、Lee Kei、Du Wan、Du WeiHong、Du Wei、Du QianKun、Du Jin、Du SanGao、Zhang Chaohua、Yang JingXun、Du leipo、Du Yanpo、Du leifa、Du YuanWang Yuan、ZhaoQian、Zhu ChaoMen、RuanZhen、RuanChao、Wang yu、Du yafi、WangFi、Zhang wenJuan、Du ke、Sun XiaoFen、Sun XiaoLong、Du JeiLei、SunGui、WangQi、Niu Qi、Zhang Lei、Du MinZhan、Du JianShe、Du XiaoJi、Duqiang、DuXiaoZan、Du FenLing、Du Fang、Du ke、Du Zhong、lee jun、lee JinLi、Wang Yang、Du yiu、DuDan、MaoXiao、Mao NianWei、Du qiongYang、Du Shuo、DuShuo、Du CaiHong、Du HeTao、DuHe、Du Sanzi、Du LianMim、Du DaLei、Du LeiZhen、Zhang ZiYing、Du XiYing、Du XiaoDao、DuShuai、Du LeiSa、Ruan Sha、DuYan Lei、Du Xiang、DuYan Yun、Lee Xiang、Lee Yuan、Lee Zhi、ZhangHui、SuQi、Sun Quan、DuYue、SunYue、Duang、Du XueFang、Tang GuoQiang、LeeFen、CaoYv、Liupan, Der Director
Parent department Central Military Commission

The Office for Reform and Organizational Structure of the Central Military Commission [1] (Chinese: 中央军事委员会改革和编制办公室) is the chief organ under the Central Military Commission of the People's Republic of China. It was founded on January 11, 2016 under Xi Jinping's military reforms.[2] Lt. Gen. Qin Shengxiang served as its first director.


Heads

The formal title is Office for Reform and Organizational Structure.

References

See also

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.