Ey Iran

Ey Irân (Persian: ای ایران; "O Iran") is a popular patriotic song in Iran, which many consider the unofficial de facto national anthem of Iran.

The music of the anthem is played in a minor key, usually starting from D minor or A minor.

History

"Ey Irān" anthem was composed in 1944 in Tehran. The lyrics were written by Hossein Gol-e-Golab and the music was composed by Ruhollah Khaleqi, and it was first performed by the classical Persian music singer Gholam-Hossein Banan.

Gol-e-Golab was inspired to write the song by patriotism. He has been quoted to have said: "In 1944, the footsteps of the invading armies in the streets were enough to rattle any patriot and inspired me to write this anthem. Professor Ruhollâh Kâleqi wrote the music and despite all the political opposition, it found its way into the heart and soul of the people."

"Ey Irân" is sometimes mistaken for being the former Iranian national anthem. It has only briefly had de facto national anthem status; however, it occupies a place in Iranian popular culture similar to that of Men of Harlech in Wales. It was unofficially used in the transitional period between the national anthem used at the time of the Shah (deposed February, 1979) until the adoption of the national anthem of the Islamic Republic.

Iranian opposition groups both inside and outside of Iran do not recognise the current official anthem of the Islamic Republic of Iran as the "national anthem" and in all gatherings and ceremonies use "Ey Irân" anthem, although monarchical groups still use the Imperial Anthem of Iran.

For decades many groups and singers have performed "Ey Irân". Among the most popular renditions is a 1991 version arranged for voice, choir and orchestra by Golnuš Xāleqi, daughter of Rowhollāh Xāleqi. In this version the vocal soloist was Rashid Vatandust and Esfandiar Gharabaghi.

Lyrics

Persian UniPers alphabet IPA transcription English translation Alternative English translation[1]
First stanza

ای ایران ای مرز پرگهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم

Ey Irân ey marze por gohar
Ey xâkat sarcešmeye honar
Dur az to andišeye badân
Pâyande mâni to jâvedân

Ey došman ar to sange xâreyi, man âhanam
Jâne man fadâye xâke pâke mihanam

[ej iːɾɒːn ej mæɹze pʰoɾ gohæɾ
ej xɒːkʰæt̪ sæɹt͡ʃʰeʃmeje honæɾ
d̪uːɾ æz t̪ʰo ænd̪iːʃeje bæd̪ɒːn
pʰɒːjænde mɒːniː t̪ʰo d͡ʒɒːved̪ɒːn

ej d̪oʃmæn æɹ t̪ʰo sæŋɡe xɒːɾejiː, mæn ɒːhænæm
d͡ʒɒːne mæn fæd̪ɒːje xɒːkʰe pʰɒːkʰe miːhænæm]

O Iran, o bejeweled land
O, your soil is the wellspring of virtues
Far from you may the thoughts of evil be
May you remain lasting and eternal

O enemy, if you are of stone, I am of steel
May my life be sacrificed for the pure soil of my motherland

O Iran, the land of gems abound
Thy soil nurtures artisans aplenty
Far be from you the foes’ intentions
May you remain permanent and eternal

O enemy, if you’re made of rock, I'm made of steel
My life I sacrifice for the noble soil of my land

Chorus

مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

Mehre to con šod pišeam
Dur az to nist andišeam
Dar râhe to key arzeši dârad in jâne mâ
Pâyande bâd xâke Irâne mâ

[mehɾe t̪ʰo t͡ʃʰon ʃod̪ pʰiːʃeæm
d̪uːɾ æz t̪ʰo niːst̪ʰ ænd̪iːʃeæm
d̪æɾ rɒːhe t̪ʰo kʰej æɹzeʃiː d̪ɒːɾæd̪ iːn d͡ʒɒːne mɒː
pʰɒːjænd̪e bɒːd̪ xɒːkʰe iːɾɒːne mɒː]

Since your love became my calling
My thoughts are never far from you
In your cause, when do our lives have value?
May the land of our Iran be eternal.

Thy love has become my preoccupation
My thoughts are never far from you
For thee my life is not worthy
May the land of Iran be eternal

Second stanza

سنگ کوهت در و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کنم
برگو بی‌مهرِ تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به پاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

Sange kuhat dorro gohar ast
Xâke daštat behtar az zarast
Mehrat az del key borun konam
Bargu bimehre to cun konam

Tâ gardeše jahâno dowre âsemân bepâst
Nure izadi hamiše rahnamâye mâst

[sæŋɡe kʰuːhæt̪ʰ d̪oro gohæɾ æst̪ʰ
xɒːkʰe d̪æʃt̪ʰæt̪ʰ beht̪ʰæɾ æz zæɾæst̪ʰ
mehɾæt̪ʰ æz d̪el kʰej boɾuːn kʰonæm
bæɾguː biːmehɾe t̪ʰo t͡ʃʰuːn kʰonæm

t̪ʰɒː gæɹd̪eʃe d͡ʒæhɒːno d̪owɾe ɒːsemɒːn bepɒːst̪ʰ
nuːɾe iːzæd̪iː hæmiːʃe ræhnæmɒːje mɒːst̪ʰ]

The stones of your mountains are jewels and pearls
The soil of your valleys are better than gold
When could I rid my heart of your affection?
Tell me, what will I do without your affection?

As long as the turning of the earth and the cycling of the sky lasts
The light of the Divine will always guide us

Thy mountains are made of gems and jewels
The soil of thy fields better than gold
Tell me what to do without your love
If ever I exclude it from my heart

While the universe and the heavens revolve
The light of Yazdan will forever brighten our path

Chorus

مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

Mehre to con šod pišeam
Dur az to nist andišeam
Dar râhe to key arzeši dârad in jâne mâ
Pâyande bâd xâke Irâne mâ

[mehɾe t̪ʰo t͡ʃʰon ʃod̪ pʰiːʃeæm
d̪uːɾ æz t̪ʰo niːst̪ʰ ænd̪iːʃeæm
d̪æɾ rɒːhe t̪ʰo kʰej æɹzeʃiː d̪ɒːɾæd̪ iːn d͡ʒɒːne mɒː
pʰɒːjænd̪e bɒːd̪ xɒːkʰe iːɾɒːne mɒː]

Since your love became my calling
My thoughts are never far from you
In your cause, when do our lives have value?
May the land of our Iran be eternal.

Thy love has become my preoccupation
My thoughts are never far from you
For thee my life is not worthy
May the land of Iran be eternal

Third stanza

ایران ای خرم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من
گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم

Irân ey xorram behešte man
Rowšan az to sarnevešte man
Gar âtaš bârad be peykaram
Joz mehrat dar del naparvaram

Az âbo xâko mehre to serešte šod gelam
Mehr agar borun ravad tohi šavad delam

[iːɾɒːn ej xoræm beheʃt̪ʰe mæn
rowʃæn æz t̪ʰo sæɾneveʃt̪ʰe mæn
gæɾ ɒːt̪ʰæʃ bɒːɾæd̪ be pʰejkʰæɾæm
d͡ʒoz mehɾæt̪ʰ d̪æɹ d̪el næpʰæɾvæɾæm

æz ɒːbo xɒːkʰo mehɾe t̪ʰo seɾeʃt̪ʰe ʃod̪ gelæm
mehɾ ægæɾ boɾuːn rævæd̪ t̪ʰohiː ʃævæd̪ d̪elæm]

Iran, o my green paradise
Bright is my fate because of you
If fire rains on my body
Other than your love I will not cherish in my heart

Your water, soil and love molded my clay
If your love leaves my heart it will become barren

Iran my beautiful paradise
Bright is my destiny because of you
Even if fire rains on my body
Only your love I’ll flourish in my heart

I am made of thy love, water and earth
Should love leave, earthen will become my heart

Chorus

مهر تو چون شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

Mehre to con šod pišeam
Dur az to nist andišeam
Dar râhe to key arzeši dârad in jâne mâ
Pâyande bâd xâke Irâne mâ

[mehɾe t̪ʰo t͡ʃʰon ʃod̪ pʰiːʃeæm
d̪uːɾ æz t̪ʰo niːst̪ʰ ænd̪iːʃeæm
d̪æɾ rɒːhe t̪ʰo kʰej æɹzeʃiː d̪ɒːɾæd̪ iːn d͡ʒɒːne mɒː
pʰɒːjænd̪e bɒːd̪ xɒːkʰe iːɾɒːne mɒː]

Since your love became my calling
My thoughts are never far from you
In your cause, when do our lives have value?
May the land of our Iran be eternal.

Thy love has become my preoccupation
My thoughts are never far from you
For thee my life is not worthy
May the land of Iran be eternal

References

[2]

  1. "Ey Iran". sosiran.com. Retrieved 2011-08-08.
  2. fa:ای ایران (ترانه)

Notes

    See also

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.