[wobźěłaś] 

Witajśo do Wikipedije, lichotneje encyklopedije!

Projekt co stwóriś nejwětšu wjelerěcnu, wšyknym pśistupnu encyklopediju. Kuždy móžo se wobźěliś – teke Ty! Mimo wšyknych formalnosćow móžoš nowe gronidła spisaś a pśinoski wobźěłaś. Wikipedija jo natwarjona na zasadach licencu Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0.

Tuchylu wopśimjejo serbska Wikipedija jano mału licbu nastawkow. Zwóstanjo pótakem hyšći wjele źěła. Pomagaj nam, aby naša encyklopedija dalej rosła! Kak móžom se wobźěliś? Móžoš na pś. na "cerwjene linki" dołojce kliknuś a prědne gronidła pisaś. Móžoš teke pśi tom pomagaś, nastawki ze serbskeju tematiku z nimskorěcneje Wikipedije pśełožowaś abo pśełožowaś daś a je how załožyś.

Pomoc móžośo teke w serbskem kanalu IRC wikipedia-hsb dostaś.


Jo južo 10.598 bokow, z kótarychž jo 3.149 wopšawdnych nastawkow.

[wobźěłaś] 

Artikel mjaseca

Astronomiski obserwatorium

Astronomija jo wědomnosć wó njebjaskich śěłach. Wóna pśepytujo z pśirodowědomnostnymi srědkami kakosći objektow we uniwersumje, pótakem njebjaskich śěłow (planety, mjasec, gwězdy gromaźe ze słyńcom, gwězdowe gromady, galaksije a galaksijowe gromady), interstelarneje materije a we swětnišću wustupujucego promjenjenja. Mimo togo pyta wóna za rozměśim uniwersuma ako cełka, jogo nastaśa a jogo natwari.

Lěcrownož se jano na mało šulach wuwucujo, wubuźujo astronomija a jeje slěźeńske wuslědki wjeliki zajm w zjawnosći a jo daloko rozpśestrěty hobby. To zwisujo na jadnom boce z "pózwigujucym" zaśišćom, ako gótujo gwězdne njebjo teke gaž jano z wócyma glědaš, na drugem boce pak teke z jeje tematiskeju bogatosću, dotyknjenim filozofiskich pšašanjow a zwiskom z kosmonawtiku.

[wobźěłaś] 

Wobraz tyźenja

Drozny artist w Ghanje

Nowe wobraze móžoš how pśidaś • Lisćina  

[wobźěłaś] 

Aktualnosći

  • Dolnoserbska wikipedija ma wušej 3100 nastawkow! Wutšobne glukužycenje a wšykno dobre za dalšne wuspěšne źěło!

[wobźěłaś] 

Zajmnostki

Wjelikoraz

Sćo wěźeli, až

  • pismik Ŕ ŕ w dolnoserbskem a słowakskem alfabetoma wóznamjenijo kradu hynakše wěcy?
  • Wjelikoraze su byli znate wo mytologijach młogich ludow swěta?
  • Tšawnica jo se prědny raz 1463 naspomnjeło?
  • Helmut Hupac jo był jadnučki absolwent Serbskeje wušeje šule w Chóśebuzu, kótaryž teologiju jo studěrował?
  • Hanelora Handrekojc jo casnikowe łopjenko Pomogaj Bog redigěrowała?
  • Wylem Janhoefer jo nowy župan dolnołužyskeje Domowiny?
  • Herbert Cerna jo znaty ako prědny serbski filmaŕ?
  • Juro Frano jo do serbskeje rěcy 29 kjarližow pśestajił?
Nowe boki  

[wobźěłaś] 

Encyklopedija

Kak mógu se wobźěliś?

Hyšći trěbne nastawki

Móžoš na cerwjene wótkaze dołojce kliknuś a prědne nastawki napisaś. Móžoš teke nowe wótkaze dodaś.

Systematika (biologija)‏‎; Kwiśonka; Płoń; Hadam Bohuchwał Šěrach; Dabit Boguwěr Głowan; Frido Mětšk; Hajno Jordan; Łatyński alfabet‏‎; Prasłowjańšćina; Zimbabwe‏‎; wěcej

Nejnowše nastawki

Nastawki za kontrolěrowanje

Dłujke a kompletne nastawki, kótarež cakaju na redaktorske pólěpšenje za rěc a kompoziciju, aby mógali artikelom mjaseca byś:

Arnošt Muka; Manfred Starosta; Gubin; Sorabija; Krabat; Stawizny Serbow

Kompletne nastawki, kótarež južo korektne su, ale trjebaju finalne pśeglědanje pśed wuzwólenim za artikel mjaseca:

[wobźěłaś] 

Jubileumy mjaseca

wobźěłaś

apryl abo teke jatšownik jo stwórty mjasec w gregoriańskem kalendarju.


[wobźěłaś] 

Wažne wopśimjeśa

[wobźěłaś] 

Co jo dolnoserbšćina?

Hinweis an alle, die kein Niedersorbisch können.

Niedersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 14.000 Menschen in der brandenburgischen Niederlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Lower Sorbian

Lower Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 14000 people in the Brandenburgian Lower Lusatia.

Informace pro všechny, kteří neumí dolnosrbsky

Dolnolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 14 000 lidí v oblasti Dolní Lužice.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po dolnołużycku

Dolnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 14 000 ludzi w Brandenburgii, w rejonie dolnych Łużyc.


mehr, more, pliaj, ...
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.