[wobźěłaś] 

Witajśo do Wikipedije, lichotneje encyklopedije!

Projekt co stwóriś nejwětšu wjelerěcnu, wšyknym pśistupnu encyklopediju. Kuždy móžo se wobźěliś – teke Ty! Mimo wšyknych formalnosćow móžoš nowe gronidła spisaś a pśinoski wobźěłaś. Wikipedija jo natwarjona na zasadach licence Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0.

Tuchylu wopśimjejo serbska Wikipedija jano mału licbu nastawkow. Zwóstanjo pótakem hyšći wjele źěła. Pomagaj nam, aby naša encyklopedija dalej rosła! Kak móžom se wobźěliś? Móžoš na pś. na "cerwjene linki" dołojce kliknuś a prědne gronidła pisaś. Móžoš teke pśi tom pomagaś, nastawki ze serbskeju tematiku z nimskorěcneje Wikipedije pśełožowaś abo pśełožowaś daś a je how załožyś.

Pomoc móžośo teke w serbskem kanalu IRC wikipedia-hsb dostaś.


Jo južo 10.687 bokow, z kótarychž jo 3.208 wopšawdnych nastawkow.

[wobźěłaś] 

Artikel mjaseca

Karlo Jordan (1885-1967) jo był dolnoserbski ceptaŕ a narodny procowaŕ.

Wón jo se naroźił 22. maja 1885 ako syn serbskego ceptarja, spisowaśela a narodnego procowarja Hendricha Jordana w Popojcach. Po wuchójźenju wucabnikojskego seminara w Starej Darbni w lěśe 1906 jo nejpjerwjej styri lěta w Popojcach a wót 1910 do 1937 we Wusokej pla Wětošowa ako wucabnik źěłał. Pó zakazanju wšogo serbskego su fašisty jogo w lěśe 1937 z domownje wugnali. W Neuenburgu w Šleskej jo až do kóńca wójny pśebywał a ned po wójnje do domownje wrośił, źož jo nejpjerwjej ako sekretaŕ Domowiny w Dolnej Łužycy źěłał. Jo se sobu starał wó to, až jo se w lěśe 1949 Domowina oficialnje w Dolnej Łužycy dowoliła. W samskem lěśe jo se społniło jogo žycenje, znowa źěłaś ako wucabnik.

[wobźěłaś] 

Wobraz tyźenja

Planet Pluto

Nowe wobraze móžoš how pśidaś • Lisćina  

[wobźěłaś] 

Aktualnosći

  • Dolnoserbska wikipedija ma wušej 3200 nastawkow! Wutšobne glukužycenje a wšykno dobre za dalšne wuspěšne źěło!

[wobźěłaś] 

Zajmnostki

Sćo wěźeli, až

Nowe boki  

[wobźěłaś] 

Encyklopedija

Kak mógu se wobźěliś?

Hyšći trěbne nastawki

Móžoš na cerwjene wótkaze dołojce kliknuś a prědne nastawki napisaś. Móžoš teke nowe wótkaze dodaś.

Systematika (biologija)‏‎; Kwiśonka; Džibuti; Płoń; Hadam Bohuchwał Šěrach; Dabit Boguwěr Głowan; Frido Mětšk; Hajno Jordan; Łatyński alfabet‏‎; Plon; Prasłowjańšćina; wěcej

Nejnowše nastawki

Nastawki za kontrolěrowanje

Dłujke a kompletne nastawki, kótarež cakaju na redaktorske pólěpšenje za rěc a kompoziciju, aby mógali artikelom mjaseca byś:

Arnošt Muka; Manfred Starosta; Gubin; Sorabija; Krabat; Stawizny Serbow

Kompletne nastawki, kótarež južo korektne su, ale trjebaju finalne pśeglědanje pśed wuzwólenim za artikel mjaseca:

[wobźěłaś] 

Jubileumy mjaseca

wobźěłaś

měrc abo teke pózymski jo tśeśi mjasec w gregoriańskem kalendarju.


[wobźěłaś] 

Wažne wopśimjeśa

[wobźěłaś] 

Co jo dolnoserbšćina?

Hinweis an alle, die kein Niedersorbisch können.

Niedersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 14.000 Menschen in der brandenburgischen Niederlausitz gesprochen.

Information for those who do not speak Lower Sorbian

Lower Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 14000 people in the Brandenburgian Lower Lusatia.

Informace pro všechny, kteří neumí dolnosrbsky

Dolnolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 14 000 lidí v oblasti Dolní Lužice.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po dolnołużycku

Dolnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 14 000 ludzi w Brandenburgii, w rejonie dolnych Łużyc.


mehr, more, pliaj, ...
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.