Кѷрїлловица

Кѷрїлловица прьва вѣдома словѣньска аꙁъбоукꙑ ѥстъ ⁙ Наꙁъванаꙗ Кѷрїлла Фїлософа имєньмь · їсторикъ и ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь имьжє сътворѥна бѣ

Ꙁографьскꙑ кънигꙑ

о аꙁъбоукъви имєнє

Нꙑнѣщьни ѩꙁꙑкꙑ сꙗ аꙁъбоукꙑ глаголицєѭ ꙁъвана ѥстъ ⁙ Словѣньскомь ѩꙁꙑцѣ жє обꙑчаѥмь тъ просто ⁖ словѣньска аꙁъбоукꙑ ⁖ бѣ · нъ нѣции кънигꙑ ѥѩжє Кѷрїлла имєньмь ꙁъвѫтъ[1] · того дѣл҄ьма и с҄ьдє тако ꙁвана ѥстъ

їсторїꙗ

Кѷрїлловица Ѳ҃ вѣцѣ Кѷрїлломь Фїлософомь сътворѥна бѣ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка дѣл҄ьма ⁙ Боукъвъ рѧдъ иꙁ грьчьскꙑ аꙁъбоукви поѩтъ бѣ · нъ ихъжє видъ и число ина бѣашєтє ⁙ Кѷрїлловицєѭ прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ · нъ по нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь климєнтовица сътворѥна бѣ ⁙ Онажє кѷрїлловицꙑ мѣсто приѩла ѥстъ · бо Кѷрїллова аꙁъбоукꙑ кращьшии Климєнтовꙑ ѥстъ и того дѣл҄ьма кѷрїлловицєѭ пьсаниѥ болѥ тѧжько ѥстъ

Пѫтьнъ ꙁнакъ пьсанъ кѷрїлловицєѭ Хръватьсцѣ

До К҃ вѣка кѷрїлловица хръватьсцѣ въ глаголичьнѣ лїтоургїи польꙃєвала сѧ · нъ нꙑнѣ сь обърѧдъ поничьжєнъ ѥстъ

тавлїѥ

боукꙑ видъ имѧ число
аꙁъ 1
боукꙑ 2
вѣдѣ 3
глаголи 4
добро 5
ѥстъ 6
живѣтє 7
ꙃѣло 8
ꙁємлꙗ 9
Ⰺ, Ⰹ , і 10
ижє 20
ꙉрьвь 30
како 40
людиѥ 50
мꙑслитє 60
нашь 70
онъ 80
покои 90
рьци 100
слово 200
тврьдо 300
ѵкъ (ижица)
оукъ 400
фрьтъ 500
хѣръ 600
ѡмєга / отъ 700
пѣ (пє) 800
ци 900
чрьвь 1000
ша
шта 800
ѥръ
ⰟⰊ ѥрꙑ
ѥрь
ꙗдь
ѥ (?)
(хлъмъ?)
ю
юсъ (малъ)
ѩ
юсъ (вєликъ)
ѭ
ѳита

Юникодѣ

Юникодѣ отъ обраꙁа 4.1 кѷрїлловицѣ просторъ U+2C00U+2C5F авлєнъ ѥстъ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
2C00
2C10
2C20
2C30ⰿ
2C40
2C50

кладѧꙃи

  1. Христианские древности и археология. СПб., 1865. Т. 2, книга 9. С. 127.

ꙁьри такождє

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.