Хэншье нэмэрилжэ болохо сүлөөтэ нэбтэрхэй толи
Википеэдидэ морилжо хайрлыт!
2019 оной 06 һарын 4 үдэртэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 2159 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

 Намтар     Түүхэ     Ниигэм     Соёл     Эрдэм ухаан     Газар зүй     Шажан мүргэл     Тамир     Улас түрэ     Хэлэн
 Буряад-Монгол

Тулгуури

b тооной a һууритай логарифм грекээр λόγος «үгэ; хамаарал» + грекээр ἀριθμός «тоон») гэжэ a-е зэргэ дэбжүүлжэ b-е гаргаха зэргын элидхэгшые нэрлэхэ ба b loga b гэжэ тэмдэглээд «a һууритай b-гэй логарифм» гэжэ хэлэнэ.

Тодорхойлолгын ёһоор x = loga b тэгшэдхэлэй шиид болбол ax=b. Жэшээнь, 23 = 8 дээрэһээ log2 8 = 3 юм.

Логарифмые хайха ябадалые логарифмшалга гэнэ. a, b тоонууд юрэнхыдөө бодото байдагшье һаа, баһал комплекс логарифмуудай онлошье бии.

Логарифмуудай онсо шанарнуудай аша туһаар хэсүү орьёохон тоосоололые хилбарлажа болоно. «Логарифмуудай юртэмсэдэ» оробол, үрэжүүлтэ нилээдгүй хилбар нэмэлтэ болоод, хубаалтахаһалта болоод, зэргэдэ дэбжүүлхэ ба изагуурые гаргаха үрэжүүлтэ ба хубаалта болоно. Логарифмууд «астрономой ажалые хороогоод, амидаралыень хоёр дахин дээшэлүүлэнхэй» гэжэ Лаплас хэлэһэн. (бүрин эхеэр уншаха)


Курил ольтирогой Матуа аралдахи Сарычевэй галта уула

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгэ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хубита нэмэриеэ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

Үйлэ ябадалнууд

  • 1989 оной 6 һарын 4 — Хитадта Тяньаньмэнь талмайда алалга болобо.

Түрэһэн

  • 6 һарын 2 (1857) — Эдуард Элгар, Англиин хүгжэм зохёогшо.
  • 6 һарын 6 (1799) — Александр Сергеевич Пушкин, ород уран зохёолшо, шүлэгшэ.
  • 6 һарын 8 (1867) — Фрэнк Ллойд Райт, Америкын архитектор.
  • 6 һарын 28 (1712) — Жан-Жак Руссо, Швейцариин гүн ухаантан, эрдэмтэн (зурагта).

(дэлгэрэнгы...)

Наһа бараһан

  • 6 һарын 3 (1924) — Франц Кафка, Германи хэлэтэн уран зохёолшо.
  • 6 һарын 7 (1954) — Алан Тюринг, Британиин математик, криптолог, логик, компьютерэй зохёогшо.
  • 6 һарын 14 (1920) — Макс Вебер, Германиин эрдэмтэн.
  • 6 һарын 14 (1938) — Цэдэн Дон, Буряадай уран зохёолшо.

(дэлгэрэнгы...)

Дэлгэрэнгы • Заһабарилха • Түсэл
Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Викимедиа сан
Дуу, зураг, бусад юумэн
Вики эшэлэл
Эшэ үндэһэнүүд
Вики һонин
Мэдээ
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Вики зүйл
Биологиин зүйлнүүд
Вики ном
Һураха бэшэг, заабарнууд
Вики һорболжо
Ном, сударнууд
Вики һургуули
Эрдэм мэдэлгэ
Википеэдидэ шэнэ хубилалга
Тусхай:Recentchanges/limit=25
Шэнэ заһалга
  Шэнэ үгүүлэлнүүдТусхай:Newpages/limit=25
Шэнэ зурагуудТусхай:Newimages/16

Бүхы хэлэн · Олон хэлэтэй ажаллаха · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхилүүлхэ
For non-Buryat speakers, please proceed to our Helpdesk page for general enquiries.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.