Хэншье нэмэрилжэ болохо сүлөөтэ нэбтэрхэй толи
Википеэдидэ морилжо хайрлыт!
2019 оной 04 һарын 13 үдэртэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 2144 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

 Намтар     Түүхэ     Ниигэм     Соёл     Эрдэм ухаан     Газар зүй     Шажан мүргэл     Тамир     Улас түрэ     Хэлэн
 Буряад-Монгол

Тулгуури

b тооной a һууритай логарифм грекээр λόγος «үгэ; хамаарал» + грекээр ἀριθμός «тоон») гэжэ a-е зэргэ дэбжүүлжэ b-е гаргаха зэргын элидхэгшые нэрлэхэ ба b loga b гэжэ тэмдэглээд «a һууритай b-гэй логарифм» гэжэ хэлэнэ.

Тодорхойлолгын ёһоор x = loga b тэгшэдхэлэй шиид болбол ax=b. Жэшээнь, 23 = 8 дээрэһээ log2 8 = 3 юм.

Логарифмые хайха ябадалые логарифмшалга гэнэ. a, b тоонууд юрэнхыдөө бодото байдагшье һаа, баһал комплекс логарифмуудай онлошье бии.

Логарифмуудай онсо шанарнуудай аша туһаар хэсүү орьёохон тоосоололые хилбарлажа болоно. «Логарифмуудай юртэмсэдэ» оробол, үрэжүүлтэ нилээдгүй хилбар нэмэлтэ болоод, хубаалтахаһалта болоод, зэргэдэ дэбжүүлхэ ба изагуурые гаргаха үрэжүүлтэ ба хубаалта болоно. Логарифмууд «астрономой ажалые хороогоод, амидаралыень хоёр дахин дээшэлүүлэнхэй» гэжэ Лаплас хэлэһэн. (бүрин эхеэр уншаха)


Уһа уудаг хараасхай

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгэ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хубита нэмэриеэ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

Үйлэ ябадалнууд

 • 1961 оной 4 һарын 12 — Юрий Гагарин замбуулинда ниидэһэн түрүүшын хүн болобо.
 • 1923 оной 4 һарын 27 — Шэтэ хотодо түбтэйгөөр Буряад-Монгол автономито можо байгуулагдаһан.
 • 1975 оной 4 һарын 30 — Вьетнамай дайнай дууһаһан.

Түрэһэн

 • 4 һарын 15 (1452) — Леонардо да Винчи, Италиин зурааша, эрдэмтэн.
 • 4 һарын 22 (1724) — Иммануил Кант, Пруссиин гүн ухаантан (зурагта).
 • 4 һарын 22 (1870) — Владимир Ленин, Орос хубисхалша, Зүблэлтын гүрэн түрын ажаябуулагша.
 • 4 һарын 25 (1840) — Пётр Ильич Чайковский, Орос хүгжэмэй зохёолшо.

(дэлгэрэнгы...)

Наһа бараһан

 • 4 һарын 3 (1897) — Иоһаннес Брамс, Германиин ба Австриин хүгжэмэй зохёолшо.
 • 4 һарын 15 (1865) — Авраам Линкольн, Америкын юрэнхылэгшэ.
 • 4 һарын 19 (1882) — Чарльз Дарвин, Британиин натуралист, биолог.
 • 4 һарын 23 (1616) — Уильям Шекспир, Англиин зохёолшо, шүлэгшэ.
 • 4 һарын 25 (1875) — XII-дугаар Далай Лама Пэрэнлэй Жамсо.
 • 4 һарын 27 (1521) — Фернан Магеллан, Португалай далайгаар ябагша.

(дэлгэрэнгы...)

Дэлгэрэнгы • Заһабарилха • Түсэл
Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Викимедиа сан
Дуу, зураг, бусад юумэн
Вики эшэлэл
Эшэ үндэһэнүүд
Вики һонин
Мэдээ
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Вики зүйл
Биологиин зүйлнүүд
Вики ном
Һураха бэшэг, заабарнууд
Вики һорболжо
Ном, сударнууд
Вики һургуули
Эрдэм мэдэлгэ
Википеэдидэ шэнэ хубилалга
Тусхай:Recentchanges/limit=25
Шэнэ заһалга
  Шэнэ үгүүлэлнүүдТусхай:Newpages/limit=25
Шэнэ зурагуудТусхай:Newimages/16

Бүхы хэлэн · Олон хэлэтэй ажаллаха · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхилүүлхэ
For non-Buryat speakers, please proceed to our Helpdesk page for general enquiries.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.