ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ

ܕܘܟܬܐ ܐܝܟܐ ܢܬܡܠܠ ܐܢܓܠܝܐ

ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ ܐܘ ܐܢܓܠܝܬ (English) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.