ܝܘܢܫܘܦܝܢ

ܝܘܢܫܘܦܝܢ

ܝܘܢܫܘܦܝܢ (ܣܘܝܕܐܝܬ: Jönköping) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ. ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕ80.000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܗ ܝܘܡܢܐ܀

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.