ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ
ܛܘܦܣܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ
ܦܘܠܓܐ
ܥܕܬܐ ܐܡܗܝܬܐ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܫܢܬܐ ܕܫܬܐܣܬܐ 37 ܡ. - 544 (ܬܪܝܢܝܬܐ)
ܡܩܝܡܢܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ - ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ
ܪܝܫ ܥܕܬܐ
ܪܝܫܐ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ
ܟܘܢܝܐ ܕܪܝܫܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ
ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܡܣܘܩ܇ ܣܘܪܝܐ
ܪ̈ܡܙܐ
ܐܢܢܦܘܪܐ ܐܢܛܝܘܟܝܬܐ
ܠܫܢܐ ܕܐܢܢܦܘܪܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ
ܣܘܪܓܕܐ ܝܘܠܝܝܐ
ܪܘܪܒܘܬܐ
ܡܢܝܢܐ ܕܡܗܝܡܢ̈ܐ 1.430.000
ܚܣܝ̈ܐ 41
ܡܪ̈ܥܝܬܐ 39
ܕܝܪ̈ܐ 11
ܥܕ̈ܬܐ 950
ܟܗܢ̈ܐ 1.050
http://www.syrian-orthodox.com

ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܐܫܬܬܐܣܬ ܒܝܕ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܡܫܝܚܝܬܐ ܘܗܝ ܥܕܬܐ ܒܟܝܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܠܫܢܐ ܩܢܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܘܡܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܦ ܐܢܫ̈ܐ ܕܓܠܘܬܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܢܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܗܘܝܘ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ܀


ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܥܪܒܐ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܪܘܢܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ: ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ | ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ | ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ
ܥܕ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ: ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܝܥܩܘܒܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܢܟܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ | ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ | ܥܕܬܐ ܡܠܒܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.