Колмогоров, Андрей Николаевич

Колмогоров Андрей Николаевич (1903, Тамбов, Урысые Пачъыхьыгъу — 1987, Москва, Совет Союз) — урыс ш1эныгъэлэжь, XX-рэ л1эш1эгъум псэугъэ хьисап ш1эныгъэлэжьмэ анахь инмэ ащыщыгъ. Непэрей ош1эдэмыш1э теорием и егъэжьак1омэ ащыщ.

Нахь егъэк1уэтыгъэу зыщылэжьагъэр, иш1огъэшъо зыригъэк1ыгъэхэр:

  • Ош1эдэмыш1э теориер (ащ хьисап фундамент фиш1ыгъ Колмогоровым)
  • Динамикэ системэхэр
  • Логикэр
  • Информатикэр ык1и Алгоритмэ теориер

Дунаем щызэлъашIэу ш1эныгъэлэжь школэ бэлахьэ дэдэ Москва лъапсэ щыфиш1ыгъагъ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.