Еуропэ

Еуропэр космосым укъеплъыкIмэ
Еуропэм и политикэ карт

Еуропэ — ЧIыгум и зы дунэеIахь. Темыр глобусныкъом ит.

Щтыгъэ Океанрэ, Атлант Океанрэ апсхэм къагот.

ЧIырэу млн 10 км² фэдиз еубыты. ЦIыфэу нэбгырэ млн 740 фэдиз ис (ЦIыгум и зы 10-н).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.