Испание

Испание, е Королыгъоу ИспаниеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Мадрид. ЦIыфэу нэбгырэ млн 46-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 505 370 км². БзэшъхьаIэр – испаныбз. Испаниер хэгъэгу къарыукIаеу щыт, экономикэмкIи, политикэмкIи.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Испанием и Королэу Филип я-VI.

Хэгъэгу тхьаматэр – Мариано Рахой.

Географие

Еуропэм ыкъохьэпIэ лъэныкъом щыт. Португалиер, Франциер, Андоррэр пэгъунэгъух.

Тарихъ

ЛIэшIэгъу пчъагъэрэ Испанием ДунэякIэм ызныкъо ыIыгъыщтыгъэ (еплъ Колониехэр). 1492-рэ илъэсым щегъэжьагъэу (Колумбыр Америкэм зынэсыгъэр) XX-рэ лIэшIэгъум нэс.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.