Америкэ Штат Зэхэтхэр

Америкэ Штат Зэготхэр, АШЗ, Америкэ Къэрал Зэготхэр, АКъЗ — Ишъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Вашингтон. ЦIыфэу нэбгырэ млн 325-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-3). Хэгэгум чIырэу иIэр 9 857 306 км² (дунаемкIэ я-3). БзэшъхьаIэр — англыбзэр; регионыбзэхэр — штат шъхьафмэ зыгорэхэр яIэх. ДЛО-м ахахьэ. Дунаем тет къэралмэ анахь бэлахьдэдэмэ ащыщ — экономикэмкIи, дзэм и къарыукIи.

Хэгъэгу лIышъхьэр — Дональд Трамп. Гуадзэр — Майкл Пенс.

Географие

Ишъхъэрэ Америкэм ыку ит. Игъунэгъухэр: Канадэ, Мексикэ.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.