Адыгэй

Адыгэ Республикэ
Республика Адыгея

Адыгэ Нып Адыгэим и тэмыгъэ
[[File:Map of Russia - Template:Type subject RU%20of%20Map of Russia - Adygea.svgTemplate:Type subject RU (2008-03).svg|350px|Республикэ Адыгэ на карте России]]
Къэрал уэрэд: «Адыгэим и къэрал орэдыр»
Къалэ нэхьышъхьэр Мыекъуапэ
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

80-нэ

7 600 км²
5,7

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

74-нэ

443 043[1] цӀыху (2010)
58,3 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

76-нэ

29,1 млрд. руб. (2007)
66 мин руб.

Федерал куейхэр Ипшъэ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ Къаукъаз
Нэхъышъхьэбзэр адыгабзэ, урысыбзэ
Президент ТхьакIущынэ Аслъэн
Правительствэм и Тхьэматэ КъумпIыл Мурат
Хабзэр къыдэзгъэкӀ тхьэматэр Иванов, Анатолий Джэрджэ и къо
УФ-м и къэралым и кодыр 01
Зэманыгъуэр UTC {{{FSUTC}}}

Адыгэ Республик (урысыбзэгьэ: Республика Адыгея), АдыгэйУрысые Федерацием хэтэу республик, Къыблэ Шъолъыр Округым хахьэ.

Краснодар краимкIэ къэухъурэигъэ.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэр къалэу Мыекъуапэ. Мыщ нэбгырэ минишъэрэ тIокIищрэ пшIыкIуйрэм ехъу щэпсэу.

Адыгэим республикэ статусыр минрэ шъибгъурэ тIокIиплIрэ пшIыкIузрэ илъэсым иIэ хъугъэ. ЛIышъхьэрэ къэралхасэрэ хадзыгъ. Джы Адыгэим нып, гимн, тамыгъэ иIэх. Гъэтхапэм ипшIым минрэ шъибгъурэ тIокIиплIрэ пшIыкIутфрэ илъэсым Конституциер аштагъ. Адыгэир цIыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ республик. Мыщ зэгурыIохэу урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, нэгъоихэр, курдхэр, урымхэр, чэчэнхэр ыкIи нэмыкIхэр щэпсэух.

Географие

Псыхэр

Къушъхьэхэр

Тарихъыр

Адыгеим республикэ статусыр минрэ шъибгъурэ тІокІиплІрэ пшІы-кІузрэ илъэсым иІэ хъугъэ. Гъэтхапэм ипшIым минрэ шъибгъурэ тІокІиплІрэ пшІыкІутфрэ илъэсым Конституциер аштагъ.

Административ зэхэтыкI

 • Адыгэ Республикэм и къедзыгъохэр
  • Джэджэ къедзыгъор
  • Кощхьаблэ къедзыгъор
  • Красногвардейскэ къедзыгъор
  • Мыекъуапэ къедзыгъор
  • Теуцожь къедзыгъор
  • Тэхъутэмыкъуае къедзыгъор
  • Шэуджэн къедзыгъор
 • Адыгэ Республикэм и къалэхэр

Адыгэ Республикэм и президентхэр

Културэр

ТхэкIо ыкIи усакIо цIэрыIохэр

 • КIэрэщэ Тембот
 • Андырхъое Хъусен
 • Еутых Аскэр
 • ХьэдэгъэлIэ Аскэр
 • Шъхьалэхъо Абу
 • МэщбэшIэ Исхьакъ

СурэтышI цIэрыIохэр

 • Бырсэйкъо Абдулахь
 • Къат Теуцожь
 • Гъук1э Замудин

Зэпыщэхэр

 1. Росстат-ым къызэрилъытэмкӀэ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.