< วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ
ระดับการพัฒนาวิกิตำรา
เนื้อหาน้อย: กำลังพัฒนาเนื้อหา: เนื้อหาใกล้สมบูรณ์: เนื้อหาพัฒนาแล้ว: เนื้อหาครอบคลุม:

แพทยศาสตร์ (Medicine)

อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)

วิกิตำราที่มีอยู่:

ศัลยศาสตร์ (Surgery)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สูตินรีเวชศาสตร์ (Obsterics & Gynecology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิสัญญีวิทยา (Anestheology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จักษุวิทยา (Opthalmology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา (Otonasolaryngology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีวิทยา (Medical Radiology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine & Rehabilitation Medicine)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาธิวิทยา (Pathology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว (General Practice & Family Medicine)

วิกิตำราที่มีอยู่:

อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชกรรมป้องกัน (Preventive Medicine)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and maxillofacial surgery)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปริทันตวิทยา (Periodontics)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric dentistry)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagnostic Sciences)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)


จิตวิทยา (Psychology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)

วิกิตำราที่มีอยู่:

เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Science)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)

วิกิตำราที่มีอยู่:

  • พลศึกษา

เทคนิคการแพทย์ (Medical Technical Science)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีเทคนิค (Medical Technical Radiology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายอุปกรณ์ (Prosthetics & Orthotics)

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)

กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

วิกิตำราที่มีอยู่:

ชีวเคมี (Biochemistry)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สรีรวิทยา (Physiology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จุลชีววิทยา (Microbiology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปาราสิตวิทยา (Parasitology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พันธุวิศวกรรม (Bio-Engineer)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ชีวฟิสิกส์ หรือ ฟิสิกส์ชีวภาพ (Biophysics)

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)

วิกิตำราที่มีอยู่:

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.