Dogmatika/Ekumenické koncily

< Dogmatika

1. Nicejský koncil (325)

Odsúdil arianizmus, podľa ktorého Syn nie je bytostne totožný s Otcom.. náuka Cirkvi: Ježiš Kristus je pravý Boh (homousios)

1. Carihradský kocil (381)

Definoval učenie o božstve Ducha Svätého a odsúdil macedonianizmus.

Efezský koncil (431)

Odsúdil náuku carihradského patriarchu Nestória, ktorý spochybnil Božstvo Ježiša Krista a Panne Márii uprel titul Bohorodičky (Theotokos).

Chalcedónsky kocil (451)

Odsúdil monofyzitizmus - teda učenie o jedinej prirodzenosti Ježiša Krista. Monofyzitizmus vyznáva len božskú prirodzenosť Krista. Zachoval sa aj po skončení koncilu v Egypte a Etiópii (Habeši; koptská cirkev), ďalej v Sýrii (jakobitská cirkev) a v Malej Ázii (arménska cirkev). - pravá náuka Cirkvi: v Kristovi sú dve prirodzenosti (hypostáza)

2. Carihradský koncil (553)

Odsúdil tzv. tri kapitoly nestoriánov. (Teodor z Mopsvestie, Teodor z Cyru, Ibas z Edessy)

3. Carihradský koncil (680)

Odsúdil monoteletizmus, učenie o tom, že Ježiš Kristus mal iba jednu - Božskú vôľu.

2. Nicejský koncil (787)

Riešil otázku uctievania obrazov. Bol to zároveň posledný ekumenický koncil, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia východnej i západnej cirkvi.

4. Carihradský koncil (869)

Posledný ekumenický koncil na Východe. (otázka patriarchu Fócia - exkomunikácia)

1. Lateránsky koncil (1123)

Prvý ekumenický koncil na Západe.

4. Lateránsky koncil (1215)

Najvýznamnejší koncil vrcholného stredoveku. Odsúdil kacírske hnutie albigéncov a katarov. Definoval premenu chleba a vína v Eucharistii na Kristovo Telo a Krv, zakázal predaj cirkevných úradov (simónia) a veriacim prikázal aspoň raz ročne pristúpiť ku spovedi a svätému prijímaniu (vo Veľkonočnom období). Povolil Židom požičiavanie peňazí, sprísnilo sa oddelenie Židov od kresťanov.

Tridentský koncil (1545-1563)

Prijal opatrenia na odstránenie krízy vyvolanej protestantskou reformáciou, prijal Dekrét o dvoch prameňoch viery - Svätom písme a Tradícii, ďalej dekréty o dedičnom hriechu, o ospravodlivení skutkami, o sviatostiach, o svätej omši, o očistci, o uctievaní svätých, relikvií a obrazov.

1. Vatikánsky koncil (1869-1870)

Definoval vzťah viery a rozumu, vyhlásil neomylnosť pápeža, odsúdil panteizmus, deizmus, materializmus...

2. Vatikánsky koncil (1962-1965)

Neriešil žiadne vieroučné otázky, ale formuloval rozsiahle reformy. Uvoľnil cestu k ekumenickej spolupráci s ostatnými kresťanskými cirkvami, autorizoval vývojové zmeny v liturgii, v rituáloch sviatostí a riadení Cirkvi ako aj jej vzťah k modernému svetu.

Ďalšie informácie o konciloch

Táto stránka ešte nie je dokončená, preto ju voláme "Výhonok". Chýbajúce veci môžeš aj ty doplniť, prípadne rozvinúť to, čo je tu už napísané. Urobíš to tak, že hore klikneš na záložku upraviť (alebo tiež sem) a takto text dopíšeš, alebo zmeníš

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.