ព្រះបាទអសោក

មាតិកា


  • កថាផ្សេងៗ
  • បកិណ្ណកនិទាន
  • អសន្ធិមិត្តាអគ្គមហេសី
  • អោយទានដី
  • អវទាននៃព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទអសោក
  • អវទាននៃផ្លែកន្ទួតព្រៃមួយចំហៀង


ទំព័របន្ទាប់:កថាផ្សេងៗ

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីមើល និងទាញយកឯកសាជាpdf
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.