ធម្មសមុហកថា

មាតិកា
 • បុព្វកថា
 • ឧបកិលេស
 • ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ
 • គោលព្រះពុទ្ធសាសនា៣យ៉ាង
 • ទុក្ខធម្មកថា
 • បារមី៣០
 • ពហុការធម៌
 • សង្គហវត្ថុ៤យ៉ាង
 • បដិច្ចសមុប្បាទសង្ខេប
 • អនាមតធម៌៥យ៉ាង
 • សតិប្បដ្ឋាន៤
 • ធុរៈព្រះពុទ្ធសាសនា២យ៉ាង


ទំព័របន្ទាប់:បុព្វកថា

សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីមើល និងទាញយកឯកសាជាpdf
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.