Fundamentos físicos da informática

O obxectivo desta materia consiste en fornecer as bases físicas e electrónicas da computación dixital.

A materia divídese en tres partes:

Requisitos previos

Para o estudo desta materia cómpre contar cos seguintes coñecementos previos:

 • De Matemáticas:
  • Sistemas de ecuacións. Resolución de sistemas de ecuacións de varias variables (ata tres ecuacións con tres incógnitas).
  • Cálculo vectorial. Cálculo do módulo e dirección dun vector, suma e resta de vectores, produto escalar e produto vectorial.
  • Trigonometría. Coñecemento do que son o seno, o coseno e a tanxente dun ángulo, así como as relacións entre estes.
  • Cálculo diferencial. Derivación de funcións, incluídas as do seno, do coseno e da tanxente.
  • Cálculo integral. Integración de funcións con cambios de variable, así como as integrais do seno, do coseno e da tanxente.
  • Números complexos.
 • De Física:
  • Cinemática.
  • Dinámica.

Índice

Electromagnetismo

Campos eléctricos

 1. Carga eléctrica
 2. Condutores e illantes
 3. Lei de Coulomb
 4. Campo eléctrico
 5. Dipolos eléctricos
 6. Liñas do campo eléctrico
 7. Lei de Gauss

Potencial eléctrico

 1. Potencial eléctrico
 2. Superficies equipotenciais
 3. Enerxía potencial electrostática
 4. Capacidade eléctrica
 5. Almacenamento da enerxía eléctrica
 6. Condensadores
 7. Dieléctricos

Campos magnéticos

 1. Forza exercida por un campo magnético
 2. Campo magnético creado por cargas puntuais en movemento
 3. Campo magnético creado por correntes eléctricas: Lei de Biot e Savart
 4. Lei de Gauss para o magnetismo
 5. Lei de Ampere
 6. Fluxo magnético
 7. Lei de Faraday e a forza electromotriz
 8. Indutancia
 9. Enerxía magnética

Fundamentos de teoría de circuítos

Circuítos de corrente continua

 1. Corrente eléctrica e movemento de cargas
 2. Resistencia e Lei de Ohm
 3. Enerxía nos circuítos eléctricos
 4. Combinacións de resistencias
 5. Regras de resolución de circuítos eléctricos
 6. Fenómenos transitorios, circuítos RC e RL

Circuítos de corrente alterna

 1. Corrente alterna en resistencias, condensadores e bobinas
 2. Circuíto serie RLC sen xerador
 3. Análise de circuítos en corrente alterna

Dispositivos electrónicos e fotónicos

Dispositivos electrónicos

 1. Teoría de bandas dos sólidos
 2. Condución eléctrica en semicondutores
 3. Díodos
 4. Transistores bipolares
 5. Transistores MOSFET

Familias lóxicas

 1. Caracterización de familias lóxicas
 2. Lóxica resistencia-transistor
 3. Lóxica díodo-transistor
 4. Lóxica transistor-transistor
 5. Lóxica MOS e CMOS

Dispositivos fotónicos

 1. Fontes luminosas
 2. Propagación da luz
 3. Reflexión e refracción
 4. Polarización

Véxase tamén

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.