راهنما برای دانشجویان جدید تورنتو

نکات مهم

۱) هزینه‌ی زندگی

۲) تهیه‌ی خانه

۳) تهیه‌ی وسایل خانه

۴) تهیه‌ی خوراک

۵) نهادهای ایرانی تورنتو

۶) حمل و نقل در شهر

۷) امور پولی

۸) دیدنیهای تورنتو

۹) حمل و نقل بین شهری

۱۰) آب و هوا

۱۱) امور مربوط به اقامت و ویزا

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.