Използвани само в миналото, а някои и до днес, както и такива, при които от основната турска дума е останал само коренът. Статиите са по азбучен ред и включват произношение на български език, граматична/стилистична информация (род, число, вид и пр.), значение на думата, изписване на турски език, и произход на думата.Азбука

Българска азбукаТурска азбукаПроизношение
А аА аа
Б бВ bб
В вС сдж
Г гÇ çч
Д дD dд
Е еЕ ее
Ж жF fф
З зG gг
И иĞ ğг (или не се произнася; на турски се нарича "юмушак г", т.е. "меко г")
Й йН hх
К кI ıъ
Л лİ iи
М мJ jж
Н нК кк
О оL lл
П пМ мм
Р рN nн
С сО оо
Т тÖ öйо
У уР рп
Ф фR rр
Х хS sc
Ц цŞ şш
Ч чТ тт
Ш шU uу
Щ щÜ üю
Ъ ъV vв
Ь ьY yй
Ю юZ zз
Я я

Използвани съкращения

вкл.— включителнo
истор.— историческо
м.р.— мъжки род
междум.— междуметие
мн.ч.— множествено число
нареч.— наречие
неизм.— неизменяемо по форма
обикн.— обикновено
под.— подобно
прен.— преносно
пр.— пример
прил.— прилагателно
против.— противоположно
разг.— разговорно
собств.— собствено име
спец.— специализиран термин
ср.— среден род
срв.— за сравнение
съкр.— съкратено
същ.— съществително име
умал.— умалително
част.— частица
числ.— числително име

А

Абаж.1. Дебел вълнен плат; шаяк 2. Връхна мъжка дреха от същия платabaарабски произход
Абдал м. разг.Глупакaptalарабски произход
Авантаж. разг.Облага, придобита без влагане на труд и средства; без заслуги, по нечестен пътavantaиталиански произход - avanti
Авджиям.разг.Ловецavcıтур. av - лов
Аверм. разг.Другар; приятелhavariарабски произход
Агам. истор.1.Звание на военачалник в Османската империя; 2.Почетно звание за виден турски гражданин в България (преди Освобождението)3. Господин; господараğатурски
Адашм. разг.Съименникadaşтур. от ad - име и daş - другар
бройка тур.
Айде (хайде)междум.
Айран м.Мътеница; напитка от кисело мляко, разредено с вода (може и подсолено)ayranтурски
Акприл.Бял
Акранм. разг. остар.Връстникakranарабски
Акълм. разг.Ум; разумakılарабски
Ангарияистор.; остар.нареч.1.  Принудителна, неплатена работа в Османската империя; 2. Безплатно, по принудаangaryaгръцки - angarye
Антерияж. истор.Широка горна дреха (може подплатена); кафтанentariарабски
Ахпап м. разг.Приятел; другарahbapтурски
АпашРазбойник
Арабия (понякога Харабия)м. разг.Добър човек; добрякharabîарабски
Аралъкм. разг.Процеп; цепка; пролукаaralık
Аркадашм.разг. остар.Другартурски
Армаган Подарък armağan
Аршинм. остар.1. Мярка за дължина, равна на 68 см. (съществува и руски аршин - 71 см.); 2.  Линия за измерване с тази дължинаarşınарабски arş - лакът
Аскерм. разг. остар.Войник;)askerарабски
Асланм. остар.Лъвaslan или arslanтурски
Атм. разг.Добре гледан кон; жребецatтурски at-кон
Атам. разг.баща; прародител; прадядоataтурски
Афериммеждум.Браво; отличноAferin!турски.
Ахмакм.разг.Груб израз за глупакahmakарабски
Àшколсунмеждум.Браво,бе!aşkolsunтурски

Б


Бабаитм. разг.Който се представя за силен и способен да се справи физически с всеки; склонен към саморазправаbabayiğitтурски-арабски произход
Бадеванареч.Даром; обикновено - напразно дадено нещо; на вятъраbâd âverперсийски от bâd - вятър, âverden - донасям => "донесен от вятъра"
Баир стръмен пътbayırтурски
Байгън нареч.дотяга ми; става ми прекалено (сладко, например)baygınтурски - капнал , безсвестен, припаднал
Байрàкм. разг.Знамеbayrakтурски-арабски произход
Байрактарм.; прен.Знаменосец; водач bayraktarтурски
Бакиимн. разг.Неизплатени дългове; заплетени, несвършени работиbakiyeарабски, "нещо останало (за връщане)"
Бактисвамгл. несв.Омръзва ми; изморил съм сеbıkmakтурски
Бакшишм.разг.Неголяма сума пари дадена над официалната цена като подаръкbahşişтурски - "подарък"
Бакърм.1. Металът мед; 2.  Метален съд с широко гърло и по-голямо дъно от медbakırтурски
Балтияж.диал.Брадва; секираbaltaтурски
Барабарнареч.Заедно; редомberaberтурски
Бардак На български се използва за публичен дом, на турски думата означава "сервиз", или чаша за безалкохолно и вода (чашата за алкохол е kadeh, а чашата за кафе е fincan)
Барутм.Взривно веществоbarutтурски < арабски < гръцки, barut < barud < pyritis (от pyr- огън)
Бастисвамгл. несв.Нападам неочаквано и ограбвамbastıтурски, basmak - настъпвам
Батакм.разг.1. Блато; кално, заблатено място; тиня; 2.  (преносно) Безизходица, затруднено положениеbatakтурски
Бахчаж. остар.Зеленчукова градинаbahçeперсийски от baġ - градина/лозе + умалителната наставката "çe"
Башприл. неизм.1. Главен; първи в ерархия; начало, начело; 2.  Точноbaşтурски
Башибозукм. истор.Войник от нередовна турска войска в периода 18 - 19 век; свирепи и произволни жестокостиbaşıbozukтурски от baş-глава и bozuk-развален
Баянареч. разг.Доста; прекалено, немалкоbayaтурски
Бе като в израза "така ли бе"beтурски
Бегликм. истор.Данък в натура за феодалния владетел, след Освобождението - данък за овце и козиbeylikтурски
Безистенм.Голяма сграда със сводове и магазиниbezestenтурски
Бейм. истор.Титла на владетел, военен или едър земевладелец в Османската империя; господинbey' 'турски
Бекяр/Бекяринм. разг.Неженен мъж, който живее самbekârарабски
Беляж.Пакост, неприятност, бедаbelâар.
Берберинм. остар.Бръснарberberиталиански, barbiere - бръснар, barba - брада
Берекетм. разг.Плодородие, изобилиеbereketарабски о baraha - божия благословия
Бинж.хилядаbinтур.
Бирм.единbirтур.
Битпазарм.Пазар за стари вещиbitpazarıтур. bit - въшка
Бичкияж.Ръчен трионтур.
Биз ниеbizтур.
Биз бизе между насbiz bizeтур.
Боазм. диал.Планински проход; дефиле;теснина; гърлоboğazтур.
Боздуганм.Оръжие използвано в миналото (желязна топка с шипове на къса дръжка)bozdoğanтур.
Бойм.разг.Ръст; височинаboyтур.
Борсаж.Специален пазар за сделки (ценни книжа, стоки и др.)borsaиталиански по името на холандския търговец Ван дер Борсе
Борчм. разг.Паричен дългborçтур.
Бостанм.Място, засято с дини и пъпешиbostanперс. от bp-stan — градинка
Бостанджиям.1. Човек, който отглежда дини и пъпеши; 2. Охранител на султана във феодална Турцияbostancıтур.
Бохчаж. разг. диал.Парче плат за пренос на багаж; вързоп; покривкаbohçaтур.
Бошлафм. разг.Празни приказкиboş lâfтур.
Боя ж. Багра, багрило boya тур.
Бракмаж. разг.Раздрънкан предмет, пред счупванеbırakmaтур.
Будалаж. м. разг.Глупакbudalaтур.
Буламачм.разг.Безвкусно ястиеbulamaçтур.
БахърСилен студ
БунарКладенец

В

Вакъфм. истор.Недвижим имот на религиозна институциа в Османска империя; Фондация.vâkıfар.
Валиям.Управител на вилает в Турцияvaliар.
Везирм.Министър, висш административен служител в мюсюлманските държавиvezirар.
Вересияж. разг.Покупка на вещ на доверие (с обещание за плащане)veresiтур.
Вилаетм.Административно-териториална единица в Османската империяvilâyetар

Г

Гавазинм.остар.Въоръжен охранител на консулство, обикновено в съответната народна носияkavasар.
Гайтанм.Изплетен от конци шнур за украса на народна носияgaytanтур.
Геврекм.Закуска от варено и изпечено тестоgevrek,simitтур.
Гемияж.Вид кораб с платнаgemiтур.
Геренм. диал.1. Ниско място край река; 2. Поляна край селоgerenтур.
Гидиям.разг.Момък с буен нравgidiтур. - сводник
Гидилимм.разг.Да вървим( в северна България (Плевенско)казват "хайде гидилим" "хайде да си тръгваме"
Гьобекм.Характерен елемент от ориенталски танц (подхвърляне на корема)göbekтур. - пъп
Гьолм. разг.Голяма локваgölтур. - езеро
Гьонсуратм.Нахален човек
Гювендияж.Лека жена, курва
Гюлчеренм. диал.Роза;gülтурски. - цвете
Гюле/Гюллеср.1. Желязна топка изтрелвана с оръжието топ; 2. Спортен уредgülleперс. - топка
Гюмеср.Скривалище за ловци на птици, обикновено край водаgümeтур.
Гюрукм.Сгъваем покрив на кола; файтонkörükтур.
Гюрултияж. разг.Врява, глъчкаgürültüтур.
Гяурм.Неверник при мюсюлманитеgâvurар. kafir - нерелигиозен, немюсюлманин

Д

Далавераж. разг.Непочтена сделка; измамаdalavereтур.
Дангалакм. разг.Високо и слабо момче (мъж)dangalakтур.
Дàра (тара)ж.Отстъпкаdaraит. - tara
Дарàкм.Машина или ръчен уред за влачене на вълна и памукtarakтур.
Даулм. диал.Тъпанdavulтур.
Делиприл.Луд (добавя се към собствени имена)deliтур.
Демекпояснениена Български има смисъла на Т.Е. (т.е тоест)(на Турски DEMEK = OЗНАЧАВА, ЗНАЧИ)
Денкм.Голям стегнат вързоп/багажdenkперс.
Дервишм.Мюсюлмански странстващ монахdervişперс.
Дервентджиям.Пазач на проход (използвано за жителите на високопланински български, които са зависимо население в земите под османска власт и натоварени със специални задължения по охраната на планинските проходи.)derventciтур.
Дереджеср. разг.Състояние в момента (обикновено лошо)dereceар.
Дертм. разг.Тревога; грижа; неприятностdertперс от dart - мъка
Джамм. разг. остар.Стъкло; прозорецcamперс. от ğam - чаша
Джамалм.Вид зидана, стайна печкаcamalтур.
Джамалм.Игра с маски, подобна на карнавалcamalaтур.
Джамбазинм. разг.1. Търговец на добитък; 2. Циркаджияcambazперс.
Джамияж.Мюсюлмански храмcamiар. от ğami
Джелатинм.Палач; жесток човекcellâtар.
Джелепинм. истор.Търговец на животни за кланеcelepар.
Джендемм.Затънтено мястоcehennemар.
Джибримн.Остатъка от изстискано грозде (за варене на ракия)cibreтур.
Джинм. диал.Демон; духcinар.
Джинсм.Род; потеклоcinsар.
Джуджем.Род; -------cüce
Диарбекирм. собств. прен.1. Град в Турция; 2.  прен. Далечно, затънтено и мрачно мястоdiyarbakırтур.
Диванм.1. Съвещателен орган в Султанска Турция; 2.  Канапеdivanперс
Дирекм. разг.Подпорна гредаdirekтур.
Доганм. диал.ястребdoğanтур.
Думанм. диал.Мъгла; дим; вдигане на пушилка във въздухаdumanтур.
Душманинм.разг.Враг; неприятелduşmanперс.
Дюкянм. разг. остар.1. Цепка на панталон с копчета; 2. Занаятчийска работилницаdükkânар.
Дюлгерм. разг.Строител; зидарdülgerперс.
Дюсприл. неизм. разг.Равен; еднакъвdüzтур.
Дюстабанм. разг.Плоско стъпалоdüztabanтур. taban - ходило
Дюшекм.Напълнена с вълна, пух, парцали и др. долна постелка (между леглото и чаршафа)

Е


Ербапприл. неизм. разг.Способен; оправенerbapар.
Ерген същ. нар., м. р. Юноша, неоженен ergen
Еснафм.1. Исторически - организация на занаятите по места; 2. неодобрително - Духовно ограничен човекesnafар.
Ефендим. истор.Обръщение подобно на господин в Османска империяefendiтур.
Ешм. разг. остар.Всяка от частите на един чифттур. Съпруг/а, Всяка от частите на един чифт
Eвалабраво

З

Зиян - Щета, Загуба

И

К

кале - крепост, укрепление, форт, футболна врата
каръшък - смесено, размесено karışık
калабалък - тълпа, блъсканица, множество
курдисвам - слагам, нагласям, настройвам, (навивам (за часовник))
кайма - мляно месо -kıymaтур.
кач - колко
къз - момиче
кара - черен, черно
кърмъзъ - червен, червено
катил - убиец
кая - скала
келепир - полза, изгода
кючюк - малък
кяр - печалба
кандардисвам - уговарям, убеждавам, скланям
курназ - хитър или инат
каймак -kaymakтур.
кайнак - 1. извор,източник 2. заваркаkaynakтур.
кюфте - ястие от смляно месо във формата на кръгла или сплескана топкаköfteтур.
кюспе - каша от смачкани и изстискани семки, плодове - кюспе
куйрук - опашка
кьопек- куче
късмет- Тур. съдба

Л

лакардия - забавна история (по-скоро думата е лакЪрдия)

ламба - лампа

М

манаф - малоазийски турчин

масраф - разходи Да си надвиеш на масрафа - да имаш пари

Мекере - протеже Тоя е мекере на кмета.

муфта - без пари

муфтаджия

мерак - желание маса

манджа - ядене, храна /грешка - mangiare (итал.) ям (бълг.) mangia (итал.) - храни (бълг.)/

Н

натаманявам - намествам, оправям.
tamam, tamamlamakтур.

нейсе - както и да е

O

ортак - съдружник, помагач, съучастник,

П

пазарлък - договаряне

пакет - пакет

патаклама - сбиване, бой, разправия
pataklamaтур.

пишман - съжалявам. "Пишман да станеш" - ще съжаляваш !

пич - клонка издънка, леторасъл. В прен. смисъл (вулг.) незаконнороден, копеле. Днес се употребява в просторечието като дума за готин, точен човек - як пич, пичага

Р

Рахат - спокоен, безгрижен

рушвет - подкуп

резил - срам, позор

С

сабах - сутрин, утро

севда - обич

сайде, сааде - само: Тука има сайде куфари!

сакъз - дъвка

сакън - недей

сарма - вид ястие, приготвяно със завиването на плънка в листо (обикн. зелево или лозово)

саат, сахат - час, време,
saatтур.

серсем - серсемин, глупав, малоумен, тъпак, будала, абдал, ахмак

сач, саче
saçтур.

Т

Тепегьоз - безогледен, нечувствителен човек

таман - тъкмо, точно

Тамам - Добре,ок

таушан - заек. В топоними като "Таушан тепе"
tavşanтур.

тас - метална купа

терсене - наобратно, наопаки; човек който не е добър; не ми е добре (много ми е терсене)

тенджера - за готвене

тескере - паспорт

тефтер - бележник

У

узун - дълъг

Уйдурдисвам - намествам нещо, както искам

Уйдурма - измислица, нагласена работа

Уйдисвам - угаждам на някого, правя това, което иска

Уруспия - проститутка, аналог на гювендия Урсус - лош, долен човек

Ф

файда - полза, изгода

фукара - беден човек, бедняк, мизерник, нещастник

филджан, финджан - чаша с дръжка за пиене на кафе (fincan)

Фъстък - фъстък
Fıstıkтур.

Х

Хабер м. вест, известие
haberтур. хава - Как е времето? Как е?, Hava - небе (gökyüzü), въздушно пространствоhavaтур.

хаир

хал - положение: Виж на какъв хал сме

ханъма - жена, госпожа

халал - Халал да му е - от мен да мине, давам му го; нещо е позволено според мюсюлманската вяра (за ядене, поведение и др.)

хептен (ептен) - съвсем Тоя ептен се оля!

хич - въобще,|}

Ю

юз - сто - (юзче; малко сто грамово шишенце за ракия)

Я

язък - жалко

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.