Справочник по старобългарски език

Въведение в старобългаристиката

Старобългарска фонетика

 • Фонемна система на старобългарския език и нейният произход
 • Квантитет, интонация и ударение в старобългарски
 • Промени на еровите гласни в старобългарски
 • Отваряне на праславянската сричка и неговите резултати
 • Тенденция в старобългарски за изместване артикулацията на съгласните в областта на палатума
 • Редуване на гласните в старобългарски в рамките на една и съща морфема
 • Качествено и количествено редуване на гласни в старобългарски

Старобългарска морфология

Старобългарски синтаксис

 • Структура на старобългарското изречение
 • Модалност на изречението в старобългарски
 • Паратактични връзки в старобългарското изречение
 • Хипотактични връзки в старобългарското изречение
 • Падежна рекция в старобългарски

Приложения

This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.